religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1996 / KOVAS - MARCH / VOL. XLVII, NO. 3

KANČIOS PAMOKOS

73

 Danutė Bindokienė

TIKIU DIEVĄ... TIKIU BAŽNYČIĄ

76

 Juozas Vaišnys SJ

MALDA AR BINGO?

79

 Linas Sidrys MD

JĖZUS IŠ NAZARETO

80

 Kun. C.C Martindale SJ

DAILININKAS MYKOLAS PAŠKEVIČIUS

84

 Asta Krištopienė

AR MŪSU DURYS ATVERTOS?

86

 Chiara Lubich

TEISĖ IR TEISINGUMAS

87

 A. Saulaitis SJ

EILĖRAŠČIAI

92

 M. Psanis, A. Puišytė

ŠEIMA-MEILĖS MOKYKLA

93

 Anelė Švabaitė-Brazauskienė

KALBA

99

 Juozas Vaišnys SJ

KNYGOS

101

 Red.

ĮVAIRYBĖS

102

 Red.

TĖVYNĖJE

104

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULI AI

107

 Red.

TRUMPAI

108

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas dail. Mykolo Paškevičiaus darbų nuotraukomis. Viršelio piešinys — dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.