Nedaug tėra lietuvių oficijaliai paskelbtų šventaisiais, bet tai dar nereiškia, kad Lietuva nebūtų turėjusi šventų žmonių. Kad Roma jų neiškėlė viešai ant altorių, priklauso nuo įvairių priežasčių. Svarbiausia ar nebus ta, kad Lietuva buvo svetimųjų pavergta ir negalėjo pasirūpinti, kad būtų užvesta kanonizacijos byla.
 
     Tačiau turime ir vieną kitą jau paskelbtą šventuoju, turime tokių, kurių beatifikacijos byla jau manoma ir rengiamasi užvesti. Pirmoje vietoje turime paminėti Lietuvos globėją Šv. Kazimierą, kurio lietuviškumu niekas negali abejoti. Ir Šv. Juozapas Kuncevičius, kaip sako istorikai, buvęs tikras lietuvis, nors jį savinasi lenkai. Savo šven tuoju galime vadinti ir Šv. Andrių Bobolą, jėzuitą kankinį. Jis, tiesa, nebuvo lietuvių kilmės, bet visą laiką gyveno ir dirbo Lietuvoje, priklausė Lietuvos jėzuitų Provincijai. Su Lietuva taip buvo susigyvenęs ir ją pamilęs, kad kai lenkai, gavę Romos leidimą, visomis jėgomis jį kvietė grįžti į Lenkiją, jis atsakė mielai pasiliksiąs Lietuvoje iki mirties. Jis yra ypatingas Lietuvos Provincijos jėzuitų globėjas.
 
     Bet Lietuva turėjo dar ir daugiau šventų heroiškų asmenų, nors jie dar nėra paskelbti šventaisiais. Neseniai kun. St. Yla, rašydamas “Drauge”, prie tokių šventumu pasižymėjusių asmenybių priskiria du vyskupu: Merkelį Giedraitį ir Jurgį Matulevičių, du vienoliu : jėzuitą Andrių Rudaminą ir pranciškoną Ambraziejų Pabrėžą, dvi pasaulietes mergaites: Barborą Žagarietę ir Mariją Pečkauskaitę, du profesorių: Stasį Šalkauskį ir kun. Alfonsą Lipniūną.
 
     O kur paskutinių laikų Lietuvos kankiniai, bolševikų nužudyti už tikėjimą! Be abejo, jų yra ne vienas. Tai tikri herojai ir tikri kankiniai, tikri šventieji. Gal neužilgo mes juos pamatysime ant altorių.
 
     Taigi, broliai lietuviai, esame iš šventųjų ir kankinių tautos! Gyvendami tarp svetimųjų, parodykime, kad mes esame verti šio vardo ir šios garbės. Tepamato visas pasaulis, kad Lietuva yra didvyrių žemė!

     “Laiškai lietuviams” leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 8101 Champlain Ave., Chicago 19, Illinois, U.S.A.
     Metinė prenumerata 50 centų, atskiras numeris 5 centai.
     “Laiškai lietuviams” (Letters to Lithuanians) Published monthly by the Jesuit Fathers. Office of Publication R.F.D. 2, Putnam, Conn.    Subscription 50 cents yearly.
Vinjetės dail. Vijeikio