Brangus Lietuvi,
 
     Štai jau ir antras nuoširdžių laiškų rinkinėlis Tave aplanko. Į pirmąjį gavome ir atsakymų. Visi yra tais laiškais patenkinti, tik vienas kitas nenori sutikti su “Sponsoriaus Džano“ mintimis. Manome, kitam numeriui koks nors “dypukas” parašys, kaip jam atrodo tas tautiškumo klausimas. Juk mums, norintiems vienas kitą suprasti, yra naudinga žinoti tiek vietinių lietuvių tiek tremtinių pažiūras ir įsitikinimus. Redakcija, dėdama tokius straipsnius, nepasisako nei už nei prieš.
 
     Rašykite, ko dar pageidaujate ir laukiate iš “Laiškų Lietuviams“. Mes norime, kad jie visiems patiktų, kad aplankytų ir sujungtų po visą pasaulį išblaškytus lietuvius. Norėtume juos ir iliustruoti, todėl siųskite gražių fotografijų.
 
     Visi, kurie gavote 1 ir 2 nr. susipažinti, malonėkite užsisakyti, nes mes norime žinoti, kiek egzempliorių turėsime toliau spausdinti, o taip pat jau Administracijoje guli ir kelios sąskaitos už spausdinimą ir persiuntimą...
 
     Paraginkite ir kitus lietuvius, kad užsisakytų, nes gauti ir skaityti laišką visiems yra įdomu, o čia bus ne tik įdomu, bet ir naudinga.
 
     Iš pradžių manėme leisti tik aštuonių puslapių laikraštuką, tikrai nežinodami, ar galėsime padidinti, todėl ir prenumeratą buvome nustatę 50 centų metams. Nuo šio numerio, skaitytojams ir bendradarbiams pageidaujant, jis visuomet išeis 16 puslapių, todėl esame priversti ir prenumeratą pakelti iki vieno dolerio. Kas jau atsiuntė 50 centų, jei galite, prašytumėm pridėti dar 50.
 
     O jei kas visai negalėtų užsimokėti ir norėtų gauti laikraštėlį, tepraneša, siuntinėsime nemokamai.
 
     Šia proga tariame nuoširdų lietuvišką ačiū pirmiesiems savo bendradarbiams, platintojams ir rėmėjams “Draugo“ Redakcijai, “Darbininko“ Redaktoriui Prof. S. Sužiedėliui, T. J. Bružikui, Kun. Dr. J. Navickui — Šveicarija, Kun. Pr.Jurui — Lawrence, Mass., Kun.K.Balčiui — Amsterdam, N.Y., V. Prižgintui — Los Angeles, Cal., Mok. K. Keblinskienei — Brockton, Mass., A. Mantautui — Elmhurst, Pa., P .Eitutienei, A.Rimkienei, A.Kirstukaitei — Čikaga, E.Vilučiui — Ind. Harbor, Ind. ir visiems kitiems, kurie jau suspėjo bet kokiu būdu mums padėti. Tegul Dievas atlygina visiems!
 
Redakcija ir Administracija

     “LAIŠKAI LIETUVIAMS” leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 8101 Champlain Ave., Chicago 19, Illinois, U.S.A.
 
     Metinės prenumeratos kaina 1 doleris, atskiras numeris 10 centų.
 
     “LAIŠKAI LIETUVIAMS” (Letters to Lithuanians) Published monthly by the Jesuit Fathers. Office of Publication R.F.D. 2, Putnam, Conn.    Subscription $1.00 yearly.
 
Šv. Kazimiero klišė paskolinta Š.K.Aidų.     Vinjetės dail. Vijeikio