kad kas dar nepasiuntė prenumeratos mokesčio, artimiausia proga tai padarytų. Taip pat prašome visus mielus skaitytojus, norinčius, kad laikraštėlis galėtų toliau eiti ir tobulėti, surasti vieną kitą naują skaitytoją. Tai padaryti nebus sunku, jei parodysite “L.L.” visiems savo namų gyventojams, kaimynams, darbo draugams.
 
    Kam ištekliai leidžia, daug gero padarysite, užsakydami “L.L.” savo giminėms ir pažįstamiems, ypač esantiems tremtinių stovyklose, sanatorijose, ligoninėse.
 
    Gal pas Jus yra spaudos kioskas arba lietuviškų krautuvių, kuriose būtų galima platinti “L.L.”, Prašome pranešti mums jų adresus.
 
    “Laiškų Lietuviams” prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje vienas doleris, kitur tiek pat pagal valiutos santykį su doleriu. Pinigus galima siųsti šiems platintojams:
 
    1.    Anglijoje — Rev. Br. Markaitis, Catholic Church, Bournomouth.
 
    2.    Austrijoje — Rev. Dr. P. Bačinskas, Innrein 15| II, Innsbruck.
 
    3.    Belgijoje — Rev. J. Aranauskas, 15, rue Ferrer, Mons.
 
    4.    Brazilijoje — Rev. K. Miliauskas, Caixa Postal 4118, Sao Paulo.
 
    5.    Kanadoje — Rev. St. Kulbis, 1855 rue Rachel East., Montreal 34.
 
    6.    Prancūzijoje — Rev. K. Pečkys, 42, rue de Grenel-le, Paris VII.
 
    7.    Šveicarijoje — Rev. Dr. J. Navickas, Monastere de Montorge, Fribourg.
 
    8.    Venecueloje — Rev. A. Sabaliauskas, San Francisco de Sales, Caracas.— D. Kikas, Apartadö 83, Porto Cabello.
 
    9.    Vokietijoje — Rev. P. Daugintis, (13b) Pullach b. München, Berchmanskolleg.
 
    Šiems asmenims prašome siųsti tik pinigus, o užsakymus geriau yra siųsti tiesiog į Administraciją, tokiu būdu greičiau gausite lakraštėlį. Administracijos reikalais kreipkitės į Br. P. Kleinotą, o Redakcijos — į TJ. Vaišnį. Redakcijos ir Administracijos adresas tas pats.   

    Šį numerį dar siunčiame visiems, kuriems siuntėme ir pirmąjį bei antrąjį. Nuo kito numerio siuntinėsime tik tiems, kurie kokiu nors būdu jau pareiškė arba tuoj pat pareikš savo norą gauti “Laiškus Lietuviams.”