Klausimas nelengvas ir svarbus. Atsakymą kadaise yra davęs žinomas prancūzų humoristas Maks O’Real.
 
     “Vesk moterį už save žemesnio ūgio. O moteriai tenka patarti, kad vyras būtų aukštesnis ir keliais metais vyresnis.
 
     Nevesk moters, kuri nemoka nuoširdžiai juoktis. Žmogaus būdą galima pažinti iš juoko.
 
     Nevesk moters, kuri juokiasi dirbtinai.
 
     Nevesk moters, kuri visus smerkia ir kuri juokiasi iš draugių, joms nesant.
 
     Vesk moterį, kuri kiekvienam žmogui suranda pateisinimo žodžių, jei prie jos kas ką smerkia.
 
     Jei iš anksto nenusipirkęs bilietų, nuėjęs į teatrą nebegausi vietų partery ir, pasijutęs nejaukiai, nebežinosi ką daryti, o ji linksmai sušuks: “Menkniekis, paimk dvi vietas balkone. Ne vieta svarbu, kad tik būtų smagu! ” — Vesk ją. Ta mergaitė turi gerą širdį ir bus gera žmona.
 
     Jei sutikęs elgetą norėsi jam ką duoti, o sužadėtinė tau sakys: “Tai, greičiausiai apsimetėlis; jis elgetauja degtinei”, žinok, kad ji negeros širdies.
 
     Pasistenk taip pat sužinoti, kaip laikosi tavo sužadėtinė, staiga išbudinta iš miego. Jei išbus su šypsniu, vesk ją. Bet jei susiraukus tuojau šauks: “Tai jau vėl kas pasidarė. Neduoda miegoti!”, bėk nuo jos.
 
     Nevesk moters, turinčios nenatūralias, išmoktas manieras. Mergaitė, kuri šypsosi svetimiesiems, o surūgus su saviškiais — ne šeimos gyvenimui sutverta.
     Kol būsi sužadėtinis, tau bus maloni, nes juk esi svetimas, bet kai vesi, su tavim bus tokia, kaip ir su kitais šeimos nariais.
 
     Jei aplankęs moterį, turi laukti pusę valandos, kol ji apsirengs, nevesk jos. Jei pasirodo pasirėdžius taip, kaip būna namie, tai ji kukli ir praktiška, vesk ją, ypač dar jei neatsiprašinėja, kad nešioja seną žiurstą.
 
     Vesk taip pat mergaitę, kuri geibi tėvams, žiūri tvarkos namuose, visada maloni motinai, globoja jaunesnius šeimos narius. Turėsi gerą  žmoną ir šeimininkę.
 
     Be abejo, O’Real labai teisus. Bet žmonės veda ne pagal taisykles. “T. Ž.”