Lietuvių liaudies menas

Rūpintojėlis

1959 VASARIS (FEBRUARY) VOL. X, NO. 2

TAUTA, KURIOS DAUGUMA NUSTOJO TIKĖTI DIEVĄ IR DVASINĮ PASAULĮ, YRA PASMERKTA BLOGIAUSIAM MATERIALIZMUI, O TUO PAČIU IR IŠNYKIMUI. NEPRIPAŽĮSTANT ASMENINIO DIEVO, NEBETURI JOKIOS PRASMĖS VISAS PASAULIS, ŽMOGUS IR ŽMOGAUS GYVENIMAS.

J. W. Goethe

TAUTOS GYVYBĘ PALAIKO TIK RELIGIJA. ATIMK RELIGIJĄ, IR TAUTA ŽLUGS. JAI NIEKO NEBUS ŠVENTA IR BRANGU ŠIOJ ŽEMĖJ.

V.Ramonas

MAŽOSIOS TAUTOS TETURI VIENĄ STIPRYBĘ, BŪTENT, DVASIOS ŠVARUMĄ. KADA JOSE TEISYBĖS JAUSMAS GYVAS, BUDRUS IR STIPRUS, KADA JOSE TĖVYNĖS MEILĖ YRA SKAISTI IR KARŠTA, TADA TA TAUTA TURI SAVYJE VISA, KO REIKIA JAI GYVENTI VIDUJE IR PAKELTI PASITAIKANČIAS SUNKIŲ BANDYMŲ VALANDAS.

Vydūnas

GARBINGIAUSI TAUTOS ISTORIJOS PUSLAPIAI YRA TIE, KUR APRAŠYTOS JOS KANČIOS, TOS KANČIOS, KURIOSE AUGO IR BRENDO TAUTOS CHARAKTERIS.

S. Smiles