A. Tamošaitis, S. J. CHURCH AND STATE IN MARITAIN’S THOUGHT (BAŽNYČIA IR VALSTYBĖ MARITAIN FILOSOFIJOJE). Išleido Tėvai Jėzuitai, 2345 W. 56th St., Chicago 36, 111. 124 psl., kaina $1.25.

     Šiais metais Romoje autorius yra gavęs teologijos daktaro laipsni, parašęs ir puikiai apgynęs disertaciją apie Bažnyčios ir Valstybės santykius Maritain filosofijoje. Tema buvo gana jautri ir pavojinga, bet jis drąsiai ėmėsi ją nagrinėti, norėdamas visuomenę labiau supažindinti su šiuo sunkiu ir dažnai diskutuojamu klausimu.

     Akivaizdumui nagrinėjama medžiaga palyginama pastatui, kuris perskiriamas i dvi sudedamąsias dalis: pamatus, t, y. Maritain visuomeninę — politinę filosofiją, ir ant tų pamatu pastatytus namus, t. y. Bažnyčios ir Valstybės santykiu problemą. Pirmiausia autorius sklandžia anglų kalba tiksliai pateikia kitų nekartą iškreiptą ar nepilnai paimtą Maritain mintį. Po to dalykas kritiškai analizuojamas. Šiam tikslui pasikviečiami į talką žmonės, jau anksčiau pastatą apžiūrėję ir pareiškę savo nuomonę. Kur toji nuomonė prieštarauja aiškiems Maritain žodžiams, nedvejodama tai pasakyti. Pradžioje duodamas įdomus Maritain gyvenimo aprašymas, o gale pridedamas nagrinėjamu klausimu literatūros sąrašas.

     Veikalas perskaitytinas kiekvienam visuomenininkui, politikui, kultūrininkui. Geriausia atestacija knygai yra paties Maritain autoriui rašyti žodžiai: “Ši dėmesio verta studija apie mano pažiūrą į Bažnyčios ir Valstybės santykius padarė man didelį įspūdį. Už ją Tamstai tariu nuoširdų ačiū. Nemažiau turiu padėkoti, kad esate kruopščiai perskaitęs mano veikalus, juos taip tiksliai supratęs ir panaudojęs savo doktoratui. Bendra disertacijos konstrukcija yra labai aiški ir įdomi... Mane džiugina filosofinė įžvalga, kuria puikiai nušvietėte įvairias su šita medžiaga susijusias sąvokas. Jūsų atliktas darbas mano akyse yra nepaprastai vertingas.”