GIMĘS 1923 m. liepos 13 d. Kaune, Algirdas Kuraus-kas meną studijavo Kauno Dailės Mokykloje 1940-1941 m. Po keturių metų studijų Ecole des Arts et Metiers Freiburge (Vokietijoje), Įsigijęs grafikos diplomą ir pelnęs Prancūzijos valstybinę stipendiją, dailės srityje tobulinosi Ecole Nationale des Beaux Arts Paryžiuje. Persikėlęs Amerikon, pritaikomąjį meną studijavo Illinois Technologijos Institute Čikagoje.

Savo pirmąją darbų parodą A. Kurauskas buvo suruo-šęs jau 1951 m. Freiburge. Taip pat dalyvavo įvairiose grupinėse parodose: nepriklausomųjų dailininkų Paryžiuje (1951), lietuvių grafikų Rochesteryje (1953) ir Niujorke (1953), religinio meno Čikagoje (1956), Ecole des Arts et Metiers alumnų Čikagoje (1956), metinėse Artists Guild (1960, 1961, 1961), litografijos bei tipografijos, pagaliau lietuvių dailininkų grupinėje parodoje Čikagoje (1962).

Šįmetinėje Koip. Gintaro suruoštoje individualinėje parodoje Čiurlionio galerijoje (I. 25II. 2) dail. A. Kurauskas išstatė 54 įvairios technikos kūrinių: raižinio, temperos, akvarelės, aliejaus ir kt. ]o parodą spaudoje vertinęs K. Bradūnas taip apibūdino dailininko stipriausią sritį: "... jo grafikos šakota tematika ir didžiai įvairi faktūra liudija, kad dailininkas čia yra savo žemėje, čia leidžiasi į nuotykingus eksperimentus, čia yra ir geriausi tų eksperimentų rezultatai. Pro daugelį lino, medžio ar popieriaus raižinių, pro litografiją ar tušo piešinius negalima parodoje greitosiomis praeiti. Vieni jų patraukia gaivališka brūkšnio, baltos ar juodos dėmės jėga, kiti kruopščiu, tiesiog duererišku linijos išieškojimu, kiti vėl kompozicijos tokiu tikru surakinimu. Sakysim, kad ir medžio raižinys Sv. Sebastijonas. Kokia strėliųcentran zvimbiančių linijųdinamika ir koks elektrinis kančios virpėjimas trumpų, baltų brūkšnių spiečiuje" (žr. "Draugas",

1964, vasario 1 d., II dalis, 44 psl.).

Teigiamąsias dail. A. Kurausko grafikos savybes apibrėžė vėliau ir dail. Vida Krištolaitytė: "Kurauskas yra geras ir grynojo meno atstovas, sprendžiant iš jo grafikos darbų. Tuose grafikos darbuose matyti, kad Kurauskas turi jautrų meninį skonį, kad jo darbai turi mistikos, rimtos nuotaikos, žmogaus tragedijos supratimą, jie yra techniškai stipriai ir subtiliai atlikti" (žr. "Dirva", 1964, vasario7 d., 5 psl.).

Apie tąsias A. Kurausko kūrybos savybes vaizdžiai byloja ir šiame žurnalo numeryje talpinami dailininko darbai (73, 79, 95, 96, 101 psl.).

Redaktorius

ŠV. SEBASTIJONAS medžio raižinys

MOTYVAS, tušas

VĖLINĖS, tušas

 

TAI NE MEILĖ, jei myli kitą tik todėl, kad jis tobulas. Priešingai, tu turi visada matyti, kad jam tobulybės trūksta; kentėti, matant ji dar netobulą; norėti, kad jis tobulintųsi; visiškai jam atsiduoti, kad jį patobulintumei, Michel Quoist