■ GĖRĮ KITUOSE PRIPAŽĮSTANT

     Tautų nesantaika neša didelę materialinę, kultūrinę ir dvasinę žalą. Nuolatos klausiame, kiek laiko praeis, kol tautos išmoks tarpusavyje bendrauti. Tačiau tai ne laiko, bet kultūrinio lygio klausimas. Čia reikia nepalaukti, bet pribręsti.

     Vienas iš tokių pribrendimo požymių yra pastabumas ir pripažinimas kituose esančio gėrio. Štai du dabartiniai pavyzdžiai, parodantys, kaip kitos tautos pripažįsta ir įvertina mūsų, lietuvių, atsiektus laimėjimus.

     Pirma, latviai išsivertė ir atsispausdino dr. J. Girniaus vertingą knygą "Tauta ir tautinė ištikimybė''. Gėrį kitos tautos darbe pastebėjo, įvertino, juo pasinaudojo.

     Antra, lenkų savaitraštis "Glos Polski" Buenos Aires, Argentinoje, pernai išleido specialų numerį apie Lietuvą, su Lietuvos himnu pirmame puslapyje, prisipažindami — "esame skolingi Lietuvai", Vilniaus ginčą pavadindami "anachronistišku", su įrašu — "amžiais bus laisva Lietuva" (žr. "Draugas", 1963. X. 22, 3 psl.). Nebuvo lengva tai jiems padaryti: ne visi jų tautiečiai tam pritaria.

     Ir pirmas ir antras pavyzdys rodo kultūrinį brendimą mūsų kaimynuose ir bendro likimo drauguose. Toks jų kultūringumas, pripažįstąs mūsų tautos darbų vertę, mus džiugina. Kartu skatina ir mus parodyti jų ir kitų tautų atžvilgiu panašų įvertinimą, kuris, kaip matome, nėra savos tautos paniekinimas ar išdavimas, bet priešingai — sukultūrėjimas (žr. "Ir kitos tautos..." šio numerio "Skaitytojo žodyje" 143 psl.).

■ EKUMENINIS DIALOGAS LIETUVIŲ TARPE

     Skirtingoms krikščionių grupėms stengiantis viena kitą suprasti, užmezgamas glaudesnių pokalbių ryšys. Šis ekumeninis sąjūdis yra jau plačiai paplitęs Vokietijoje, Olandijoje, Jungtinėse Amerikos Valstybėse ir kitur.

     Vienas iš pirmųjų to sąjūdžio žingsnių lietuvių tarpe buvo padarytas, Čikagos ateitininkams sendraugiams pakvietus liuteronų Tėviškės parapijos pastorių Ansą Trakį skaitytį paskaitą š. m. vasario 28 d., tema "Krikščionių vienybė ir liuteronų visuotinis suvažiavimas", kurioje prelegentas pateikė nemaža informacijos apie liuteronų siekius vienytis su kitomis krikščionių grupėmis. Klausytojus labai žavėjo pastoriaus nuoširdumas bei katalikų ekumeninių pastangų įvertinimas.

■ NAUJI PLANAI MOKYKLOMS

     JAV katalikų pradžios mokyklos ir gimnazijos, kurias lanko ir dauguma lietuvių vaikų, yra išlaikomos pačių katalikų be jokios valdžios paramos, nors jie yra apkrauti tokiais pat mokesčiais. Šitoks neteisingas sutvarkymas labai apsunkina tėvus bei mokyklų administracijas.

     Vis didėjant katalikiškų mokyklų išlaidoms, ieškoma įvairių išeičių. Kai kuriuose miestuose keliamas klausimas panaikinti arba bent sumažinti pradžios mokyklų arba gimnazijų tinklą.

Čikagoje daug susidomėjimo ir triukšmo sukėlė planas statyti katalikišką gimnaziją šalia valstybinės: savoje katalikai mokiniai mokytųsi religijos, literatūros bei visuomeninių mokslų, o valstybinėje — gamtos ir technikos mokslų. Tokiu būdu sumažėtų katalikiškų mokyklų išlaidos ir tikimasi, kad nenukentėtų pasaulėžvalginis paruošimas; priešingai — gal pagerėtų.

     Iki šiol kai kuriose mokyklose pasaulėžiūrinis paruošimas buvo pakankamas. Tačiau yra gimnazijų, kur pasitenkinama sustingusių klausimų - atsakymų metodu, be pastangų sužadinti gyvą susidomėjimą religija. Tokios mokyklos, vaidinančios tik šiltadaržių rolę, vargiai beįstengia paruošti jaunimą pomokykliniam gyvenimui. Jau vien tas faktas verčia ieškoti kitų metodų.

■ SOVIETŲ ANTIRELIGINĖ KOVA

     Sausio 25 d. "Komsomolskaya Pravda" atspausdintas laiškas iš Šiaulių, pasirašytas vietos "ateistų tarybos'', ir pavadintas "sėbrai sutanose". Laiške pasakojama apie vagilį Stasį, prie kurio vagiliavimo prisidėję ir kunigai, atleisdami išpažinties metu jo nuodėmes.

     Šis grubus užsipuolimas yra vienas iš daugelio įvykių sustiprintoje kovoje prieš religiją, pradėtoje praeitais metais. Komunistų partijos Centrinio Komiteto ideologinė komisija neseniai išleido direktyvą vietiniams partijos organams, ragindama sustiprinti ateistinę akciją. Visuomenės mokslų akademijoje įsteigiamas Mokslinio Ateizmo Institutas, visuose universitetuose įkuriamos "mokslinio ateizmo" katedros, sustiprinamos antireliginės programos filmuose, televizijos ir radijo programose. Ateizmas įvedamas priverstinu kursu visuose universitetuose bei medicinos, ūkininkystės ir mokytojų institutuose. Ypač bus kreipiamas dėmesys į ateistinį vaikų ir jaunuolių auklėjimą. Oficialus pranešimas "Partijos Gyvenime" teigia: "Bus imtasi priemonių sutvarkyti kunigijos, tikinčiųjų grupių ir pavienių asmenų nelegalius veiksmus. Vaikai bus apsaugoti nuo kunigų įtakos ir nuo tėvų prievartos dalyvauti religinėse ceremonijose". Paskutinis sakinys yra pirmas viešas patvirtinimas gandų, kad Rusijoj vaikams ir jaunuoliams tarp trijų ir aštuoniolikos metų uždrausta dalyvauti bažnyčiose.

■ PERSEKIOJAMA ORTODOKSŲ BAŽNYČIA

     Mes dažnai esame linkę matyti Rusų Ortodoksų Bažnyčią kaip klusnų komunistinio režimo įrankį. Negalime tačiau užmerkti akis tai priespaudai, kurią Ortodoksų Bažnyčia šiuo metu išgyvena. Londono "Tablet" žiniomis, per paskutinius kelis me112 tus iš Rusijoje buvusių 21,000 ortodoksų bažnyčių 9,000 uždarytos ar nugriautos. Bažnyčioms uždaryti imamasi įvairių priemonių: štai Maskvoje nugriauta bazilika, nes ji "trukdžiusi judėjimui"; provincijose praktikuojamos ir "tikinčiųjų peticijos" bažnyčiai uždaryti. Imamasi ir subtilesnių priemonių: pavyzdžiui, neleidžiama naujiems žmonėms įsirašyti į parapiją, o senesniesiems parapijiečiams išmirus, bažnyčia uždaroma, nors pamaldose dalyvautų dideli būriai žmonių. Bažnyčioms trukdoma, neparduodant anglių šildymui. Vaikai neleidžiami bažnyčion; draudžiama eiti komunijos.

     Ortodoksų Bažnyčios Rusijoje įsijungime į ekumeninį krikščionių sąjūdį nereiktų matyti vien tik krašto valdžios politinius motyvus. Atrodo, kad pačios Bažnyčios vadovybėje yra gilus susirūpinimas tikėjimo ateitimi Rusijoje; jaučiama, kad ortodoksų Bažnyčia neįstengs išsilaikyti izoliacijoje. Jaučiama daug simpatijų katalikams: jaunasis vyskupas Nikodym išsitaręs, kad bažnyčia negalinti išsilaikyti be tokių pasišventusių nevedusių kunigų, kaip katalikuose. Priespaudoje krikščionys verčiami bendradarbiauti: nesant katalikų kunigų, katalikai buvo savo vyresnybės raginami išpažintį atlikti pas ortodoksų dvasiškius.

■ TRUMPAI,... TRUMPAI...

     Maskvoje du ortodoksų vyskupai dalyvavo katalikų Bernelių Mišiose. Tai antras toks įvykis: pernai lapkričio mėn. Maskvos patriarchato atstovas dalyvavo prezidento Kennedy laidotuvių Mišiose.

     Rasos Gustaitytės straipsnis buvo atspausdintas "Washington Post" laikraštyje. Aprašoma kataliko negro šeima, kovojanti prieš skurdą ir neviltį. Be dirbtinumo parodomi gyvi, kenčiantys žmonės. J šį straipsnį atkreipė dėmesį ir amerikiečių katalikų plačiai skaitomas savaitraštis "The Commonweal".

     Beprasmis reikalas ar benaudė reklama? Amerikos Sveikatos Sąjungos atstovo teigimu, nėra tikslo reikalauti, kad ant cigarečių dėžučių būtų užrašoma: "Produktas kenksmingas sveikatai".