ATSIŲSTA PAMINĖTI

Juozas Kralikauskas. MINDAUGO NUŽUDYMAS. “Draugo” premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Aplanką piešė dail. Viktoras Petravičius. 246 psl. Kaina 3 dol.

Kazys Bradūnas. SIDABRINĖS KAMANOS. “Draugo” premijuotas poezijos rinkinys. Viršelyje Viktoro Petravičiaus lino raižinys. 94 psl. Kaina 2 dol.

Prof. dr. J. Eretas. TREMTIS — PRAKEIKIMAS AR UŽDAVINYS? Išleido “Šaltinis”, 21 The Oval, Hackney Rd., London, E. 2., Great Britain. Prof. J. Eretas, (tėv. S. Matulionio, MIC., apibudinimu) “lietuviškas šveicaras”, nurodo mums tremties prasmę ir jos uždavinius.

Vladas Šlaitas. ANTROJE PUSĖJE. Poeto ketvirtas poezijos rinkinys. Išleido “Šaltinis” 21 The Oval, Hackney Rd., London, E. 2., Great Britain. Kaina 5 šil. arba 1 dol.

AIDAI. Mėnesinis kultūros žurnalas. Leidžia Tėvai Pranciškonai. Redaguoja A. Vaičiulaitis. Kovo numeris — padidintas, leidžiamas Kristijono Donelaičio 250 m. gimimo sukakčiai paminėti. Apie Donelaitį ir jo kūrybą rašo J. Brazaitis, A. Vaškelis, J. Tininis, A. Sešplaukis ir A. R. Žurnalą puošia V. K. Jonyno, T. Kulikausko ir V. Jurkūno iliustracijos.

MŪSŲ VYTIS. Dvimėnesinis skautiškos minties žurnalas.

Leidžia Akademinis Skautų Sąjūdis. Sausis-vasaris. Redaguoja Vyt. Germanas.

SKAUTU AIDAS. Lietuvių skautų ir skaučių laikraštis. Oficialus Lietuvių Skautų Sąjungos organas. Leidžia LSS Tarybos Pirmija. Sausis ir vasaris. Nuo 1964 m. pradžios redaguoja v. s. Antanas Saulai-tis, “Skautų Aidą” redagavęs Lietuvoje. Laikraščio kryptį aptarti jam talkininkauja redakcinė komisija: v. s. kun. St. Yla, v. s. A. Matonis, s. P. Molis, s. O. Saulaitienė, s. S. Subatkevičienė ir v. s. A. Venclauskas. Laikraštis — įkvepiąs skautiškais idealais, praktiškas medžiagos dėstymu.

KNYGŲ LENTYNA. 1963. 3-4. Lietuvių Bibliografinės Tarnybos biuletenis. Leidžia Vyt. Saulius. 1963 m. rugpiū-čio-gruodžio mėn. lietuvių išeivių išleistų knygų bibliografija.

GIMTOJI KALBA. Bendrinės kalbos laikraštis. 1963. 3-4. Liepa-gruodis. Lietuvių kalbos draugijos organas, leidžiamas JAV LB Kultūros Fondo. Red. L. Dambriūnas.

PASAULIO LIETUVIS. Mėnesinis Informacinis biuletenis. Leidžia Pasaulio L. B. valdyba. Red. kolektyvas: St. Barzdukas, Pr. Joga, V. Ka-mantas, Ed. Karnėnas. Informaciniai aprašymai bei kronikiniai skyriai; “Darbai-įvy-kiai-žmonės”, “Mintys-pasta-bos-atgarsiai”, “Jaunimo gretos”.

PRAŠYMAS ADMINISTRACIJA PRAŠO gerbiamųjų "Laiškų Lietuviams" skaitytojų, kurie dar neatnaujino prenumeratos šiems metams, tai padaryti artimiausiu laiku.

2345 West 56 th Street, Chicago, Illinois 60636