APIE “LAIŠKUS LIETUVIAMS”

     Laužymu ir religinės tematikos atžvilgiu pasigėrėtinas leidinys.

"Mūsų Vytis", 1964, 1 nr.

     Norėčiau išreikšti savo padėką už Jūsų taip puikų ir turtingą žurnalą, kuris yra didelė atsvara, gyvenant svetimoje žemėj ir tarp ivairių tikybų žmonių.

A. Paulius, Hamilton, Kanada

POVANDENINIAME LAIVE

     Perskaitę dr. A. Liulevičiaus straipsnį, abu diskutavome, kad ir mes esame kaip paskendę povandeniniame laive su mažais vaikais, bet išeities nerandame.

J. ir A. P.

JAUNIMO LITERATŪRA

     Puiku, kad “klibinate” jaunimo literatūros klausimą. Pati, būdama mergaitė, neskaičiau, tačiau mano vyras ir jo draugai su didžiausių entuziazmu prisimena Karl May “Winnetou”. Kiek girdėjau, tai puiki knyga paaugliams. Buvo lietuviškas vertimas. Teko pasiklausinėti, ir atrodo, kad anglų kalbon ta knyga nėra išversta.

     Įdomų, jei kas nors turi lietuviškų egzempliorių, ar nevertėtų išleisti? Kiek girdėjau — nuotykiai labai intriguojantys, iš Amerikos gyvenimo.

     Jei nėra išlikusio lietuviško vertimo, ar neapsiimtų kas nors bent sutrauktą versiją lietuvių kalba paruošti? Esu tikra, kad jauni ir apyjauniai tėčiai mielai ją savo sūnums nupirktų.

STIPRYBĖS DUODANTI MALDA

     Dėkoju visiems rašytojams ir darbuotojams už jųjų sumaningus straipsnius ir geras širdis. Jūsų “Laiškai” yra tikra mokykla mums. Kiek jūs aukojatės dėl mūsų. Mes jums nė negalime atsilyginti už tai. Lai Dievas būna jūsų jėgų stiprintojas.

T. Staugaitienė

     Jūsų malda, kad Dievas mus stiprintų, sustiprino mus per jus. Jūsų įvertinimas mūsų darbų duoda mums noro ir jėgų šį nelengvą darbą toliau tęsti.  — Red.