ATSIŲSTA PAMINĖTI

    Kornelijus Bucmys, O.F.M. GEGUŽĖS MĖNUO. 1964. Tėvų Pranciškonų leidinys. Trumpi, aiškūs ir suprantami religiniai skaitymai apie Mariją kiekvienai gegužės mėnesio dienai: vieni — artimi lietuvio širdžiai (“Lietuva —Marijos žemė”), kiti — aktualūs šiai dienai, (“Marija ir krikščionių vienybė”); visi — žadinantys pamaldumą į Dievo Motiną ir todėl tinkantys pasiskaityti ne vien gegužio metu, bet ir bet kuriuo laiku. 104 psl. Kaina nepažymėta.

    Stasys Žilys. GYVENIMO ŠALTINIAI. Savo 25 m. kunigystėn Įšventinimo proga išleido kunigai: P. Dziegoraitis, F. Kireilis, J. Pakalniškis, V. Pikturna ir V. Širka. Gyvu ir artimu žodžiu aiškinami sakramentai, jų simbolika bei malonių vaisiai. Iliustruota A. Kezio, S. J., fotografijomis bei paties knygos autoriaus piešiniais. 253 psl. Kaina 3 dol.

    MŪSŲ METAI. Čikagos Aukštesniosios Lituanistikos Mokyklos metraštis, 1963-1964. Gausiais mokyklos gyvenimo vaizdais bei mokinių piešiniais iliustruotas 240 psl. leidinys, kuriame telpa 63 mokinių 96 rašiniai. Premijomis atžymėti: J. Bradūnas ir G. Indreika — už beletristinius kūrinius; V. Bingelytė, M. Norušytė, J. Reinys, R. Mačiulis, M. Pakalniškytė, A. Vaičeliūnaitė, D. Baraitė, I. Rušėnaitė — už Įvairius rašinius. Premijuoti K. Žebrauskaitės, Z. Burneikytės, M. Pakalniškytės ir A. Vaičeliūnaitės piešiniai. Redakciją sudarė: pirm. M. Pakalniškytė, Z. Burneikytė, L. Nainytė, M. Norušytė, Aušrelė, Danutė ir Jūratė Vaičeliūnaitės. Metraščio globėjas — direktorius J. Masilionis. Spaudė “Vilties” spaustuvė.

ANTONIANUM. 1964. Tėvų Pranciškonų vedamos šv. Antano gimnazijos metraštis. Spaudai paruošė penktosios laidos abiturientai; reikšdami nuoširdžią padėką mokyklos vadovybei, mokytojams ir auklėtojams už ketverių metų globą, ši savo leidinį “skiria kenčiančiai, bet greit prisikelsiančiai Lietuvai”. Rašo J. Šipaila, V. Valaitis, Š. Gavelis, J. Šlapkūnas, A. Skučas, S. Rastonis, R. Paulaitis, G. Mi-ceika, R. Gudinskas, J. Kok-lys, K. Mačiulaitis.

Pulk. leit. Leonas Valkūnas. DIDIS VALDOVAS IR LIETUVA. Svarstymai apie Kristų Karalių. Įžangoje apie autorių rašo J. Kuzmickis. 16 psl. Kaina 1/6 šil. arba 20 centų. Gaunama “Šaltinyje”, 21 The Oval, Hackney Rd., London, E. 2, England.

AUKOJO:

10 dol.D. Varaneckas (Chicago), 5 dol. J. Jusys (Worcester), 4 dol. J. Krasauskienė, P Dūda, K. Mušinskienė, Dr. A. Rugis, St. Šiaučiūnas, D. Kriaučiūnienė (visi iš Chicagos), A. Anužis (Worcester), 3 dol. V. Andriukaitis (Chicago), B. Petrauskas (Philadelphia), kun. J. Pragulbickas (Elizabeth), M. Ambrozaitis (Portage).

2 dol.K. Majauskas, J. Liunys, R. Mikelevičius, A. Tamošiūnas, J. Vailokaitis, B. Graužinienė, K. Eigelis, J. Lieponis, A. Repšys, M. Junikienė, M. Matūzas, S. Giedrimas, A. Dundulis, V. Kupeikevičius, K. Jasinas, M. Valantinienė, B. Mataitis, E. Diminskienė, J. Jurkūnas, M. Vaišvilienė, V. Valkavickas, L. Vilūnas, J. Grybinas, A. Tirva, K. Gasiūnas, N. Norris, B. Mikėnienė, E. Kybartas (visi iš Chicagos), B. Stangenberger (Cicero), A. Sandargas (E. Chicago), A. Venclovas (Cicero), J. Venckūnas (Santa Monica), B. Tribys (Racine), J. Jurgutis (Montreal), A. Vitkūnas (Gurnee), B. Kūkalis (New Britain), O. Petrauskas (Elizabeth), J. Kezys (Brooklyn), A. Baltrukėnas (Akron), J. Grybauskas (Lake Zurick), A. Paukus (Hamilton), E. Norkeliūnaitė (Waterbury), J. Tlrkslevlčius (Hamilton), J. Jasiukaltls (Cicero), E. Barauskienė (Montreal), V. Kežinaitis (Canada). Visiems “Laiškų Lietuviams” leidimą auka parėmusiems nuoširdžiai dėkojame.

2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636