■ VISUOTINIO NORO IŠRAIŠKA

     Prie spaudos ir radijo suvažiavimo pasisakymo (217 psl.) talpiname lietuviškų dienraščių bei savaitraščių vardus. Tuo nebūtinai pritariame kiekvieno laikraščio vedamai linijai, bet nurodome du dalykus: atsitiktinį faktą ir visuotinį norą. Atsitiktinis faktas yra tai, kad su šiais laikraščiais "Laiškai Lietuviams" pasikeičia prenumeratomis; visuotiniu noru trokštame, kad visi lietuviški išeivijos laikraščiai vadovautųsi tame suvažiavime nurodytomis gairėmis.

     Nors negalėjome išvardyti žurnalų bei radijo programų, išreikštas visuotinis noras juos taip pat apjungia.

■ SPAUDOS IR RADIJO SUVAŽIAVIMAS

     Aukščiau (217-218 psl.) talpinama išeivijos lietuvių spaudos ir radijo suvažiavimo minčių santrauka nušviečia nuotaikas, kuriomis pulsavo pats suvažiavimas.

     Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininko J. Bačiūno svečiais sukviesti Taboro Farmon, Sodus, Mich., JAV, apie šimtas spaudos ir radijo darbuotojų, skirtingų amžiumi, pažiūromis bei įsitikinimais, pirmą kartą susitikę, vieningai diskutavo savo sričių bendruosius tikslus, gaires ir metodus.

     Pranešimus padarė "Naujienų" redaktorius dr. P. Grigaitis apie "Lietuvos gyvenimo pristatymą išeivijos lietuvių spaudoje" (plačiau aprašyta "Naujienose", birželio 10 d.), PLB vykdomasis vicepirmininkas St. Barzdukas apie "Bendruomenę kaip išeivijos lietuvių susiorganizavimo formą" (atspausdinta "Nepriklausomoje Lietuvoje", birželio 17 d.). Tėvynės Garsų lietuviškos radijo programos Clevelande vedėjas J. Stempužis apie "Lietuvių radijo valandėlių paskirtį ir programų organizavimą", "Dirvos" redakcijos narys R. Mieželis, "Mūsų Vyties" redaktorius V. Germanas ir Studentų Sąjungos pirmininkas A. Zaparackas apie "Jaunimo kelius į organizuotą išeivijos lietuvių gyvenimą" (R. Mieželio ištisa kalba tilpo "Dirvoje" birželio 15 d.) ir "Laiškų Lietuviams" redaktorius K. Trimakas, S. J., apie "Lietuvių spaudą dvasinių ir moralinių vertybių sargyboje" (spausdinama šiame "L. L." nr.).

     Suvažiavimas nesiekė nei konkrečių planų paruošti, nei rezoliucijas paskelbti, bet tik tarpusavyje susipažinti ir aptarti bendruosius uždavinius. Taip suvažiavimo tikslus apribojus, tenka skaityti suvažiavimą pasisekusiu. Reikia tikėtis, kad užmegztos pažintys ir aptarti uždaviniai spaudos ir radijo darbuotojus dar tampriau suvienys bendram atsakingam darbui lietuviškos visuomenės labui.

■ PASAULINĖ MUGĖ

     "Šiame pažangos Olimpe tikrai matysite geriausius dalykus iš viso pasaulio", skelbia Niujorko pasaulinės mugės reklamos. Ant vienos kvadratinės mylios žemės ploto 51 valstybė, 24 JAValstybės ir 350 JAV kompanijos išstato savo šauniausius kultūrinius laimėjimus bei technikos produktus. Skaičiuojama, kad vien per mūgę pereiti ir viską pamatyti reikia apie 150 valandų. O į tas valandas ir minutes susikaupia metų ir šimtmečių patirtis. Pavyzdžiui, Fordo pavilijone per 12 minučių atviru automobiliu apvažiuojamas bent 120.000 metų užtrukęs susisiekimo pažangos kelias nuo urvinio žmogaus dviejų kojų iki busimųjų skrajojančių erdvės laivų.

     Į šį miniatūrinį techninės pažangos pasaulį beveik nejučiom įsibrauna ženklai, rodą pasaulį dar nesant rojumi. Negrų demonstracijos mugės atidarymo dieną liudijo šį kraštą dar nepasiekus rasinės lygybės. Pastatytas lietuviškasis kryžius bent tylomis byloja, kad ne visoms tautoms leidžiama savarankiškai apsispręsti ir tvarkytis. Dalyvaujančios mažosios tautos skundžiasi savo pavilijonų didelėmis išlaidomis: kai kurios dėl aukštų kainų iš viso negalėjo dalyvauti.

     Religija mugėje taip pat reprezentuojama vienuolikos grupių, kaip viena iš daugelio sričių, tarpusavyje konkuruojančių užvaldyti arba bent atkreipti lankytojų dėmesį. Tą konkuruojančią lygybę akcentuoja pačios vietovės: Protestantų ir Ortodoksų pavilijonas pastatytas šalia National Cash Register;Mormonų bažnyčia — greta Festival of Gas.

     Religija čia turi ko parodyti: daugiausia, žinoma, pasinaudodama kuo kitu — renesanso menu, evangeline retorika cur moderniu filmu. Ypatingo dėmesio verti: iš Romos atvežta Michelangelo Pieta Vatikano pavilijone (papuoštame dail. V. K. Jonyno suprojektuotu kryžiumi bei skulptūromis), iškalbingasis Billy Graham ir Protestantų-Ortodoksų Centre rodomas trumpas filmas "Parable" (Palyginimas), moderniam žmogui pristatantis krikščioniškos artimos meilės temą.

     Manoma, kad per du metus mūgę aplankys apie 70-100 milijonų žmonių. Kokius įspūdžius jie išsineš, priklausys nuo to, kas jie yra ir ko jie atėjo pamatyti, nes, kaip direktorius Robert Moses teisingai pastebėjo, "ši mūgė yra viskas visiems iš visur".

■ ŠEIMOS PLANAVIMAS

     Bažnyčia nepasisako už beribiai gausias šeimas, bet pripažįsta, kad tėvai atsakingai gali riboti savo vaikų skaičių pagal esamas sąlygas natūraliais ir leistinais būdais.

     "Medicinos tyrinėjimai artėja prie vaisto išradimo, kuris padės vedusiems planuoti savo šeimas, nepažeidžiant Bažnyčios mokslo," pareiškė kardinolas Suenens Bostone gegužės 7 d. spaudos konferencijos metu. Bažnyčia mato problemas, kurias kuria žmonijos augimas; negalima tikėtis, kad ji pakeistų savo gimimų kontrolės doktriną, tačiau ši doktrina "turi būti pritaikyta naujai situacijai".

     Esą du klausimai: vienas — medicinos, kitas — moralės, "Medicinoj klausimas yra, ar vaistas yra tiesioginis sterilizavimo veiksnys, ar tik natūralių funkcijų tvarkytojas. Moralinis atsakymas priklauso nuo medicinos atsakymo. Suprantama, kad mes negalime pripažinti sterilizacijos. Tačiau buvau painformuotas, kad greitai bus išrastas vaistas, kuris jos išvengs".

     Tikimasi, kad tuo klausimu pasisakys ir Visuotinis Bažnyčios Suvažiavimas.

■ NORIMA ATITRAUKTI VAIKUS

     Birželio 14 d. visose Lenkijos bažnyčiose buvo skaitytas laiškas, kurį pasirašė Lenkijos primatas kardinolas Stefan Wyszinski ir visi Lenkijos vyskupai.

     Laiškas teigia, kad vaikų vasaros stovyklose, kuriose šią vasarą dalyvaus virš dviejų milijonų vaikų, pradedama pikta antireliginė kampanija. Pereitais metais vaikams nebuvo leista lankyti bažnyčias; gi šiais metais tėvai turi net raštu pasižadėti, kad jų vaikai religijos nepraktikuos.

     Laiškas pataria tėvams "reikalauti savo teisių",