HUMANAE VITAE

     Noriu atsiliepti į dr. V. Vyganto iškeltas mintis “L. L.” rugsėjo numeryje “Įtampa Bažnyčioj ir individualus sprendimas”, 288 psl.). Gerai, kad jis nekalba dogmatiškai, sakydamas: “Tai yra mano interpretacija”.

     Man atrodo, kad iš viso neįmanoma būti kataliku, nepriimant fakto, kad popiežius gauna specialią charizmą iš Šv. Dvasios tikėjimo ir moralės dalykuose.

     Šiuo sumišusiu istorijos laikotarpiu, kai plačiai ir atvirai reiškiama panieka žmogaus gyvybei, “Humanae vtae”’ enciklika iškelia žmogaus gyvybės vertę į antgamtines aukštumas.

     Visai suprantama, kad gyvenime taikant “Humanae vitae” encikliką, gali atsirasti rimtų sunkumų. Bet Kristus juk niekad nėra pažadėjęs patogaus kelio tiems, kurie jį seks...

     Pagaliau, Katalikų Bažnyčia moko, kad žmogus turi sąžinės laisvę. Jei tu esi įsitikinęs, kad dabartinėje Tavo padėtyje Tavo sąžinė atpalaiduoja Tave nuo “Humanae vitae” enciklikos prisilaikomumo, klausyk savo sąžinės.

     Manau, kad ateities Bažnyčia didžiuosis Pauliaus VI “Humanae vitae” enciklika, nes pagoniškame hedonizme skęstančiam pasauliui jis išdrįso priminti krikščoniškąsias normas.

Mynha

KĄ NORS NAUJESNIO

     “Laiškai Lietuviams” žavi tūkstančius skaitytojų ne tik turiningais straipsniais, bet ir kun. A. Kezio meniškomis nuotrukomis. Duokite ir toliau ką nors naujesnio. Daytono kryžių ir bažnyčios nuotraukos jau buvo spausdintos “Drauge”, “Darbininke”, “Laive”, visoj eilėj kitų laikraščių ir net atskiras leidinys buvo apie tai išleistas su tomis pačiomis nuotraukomis. Negi ir vėl “Laiškų Lietuviams” skaitytojai turės tomis pačiomis nuotraukomis “gėrėtis”?

V. P.

ATITAISYMAS

     Š. m. spalio nr. viršelio fotografija yra J. Dovydėno, ne Alg. Kezio, S. J., kaip buvo klaidingai pažymėta pereitame numeryje.

Atsiųsta paminėti

Anatolijus Kairys. PALIKIMAS. Vieno veiksmo trijų paveikslų drama. Išleido “Laiškai Lietuviams”. Iliustravo dail. Z. Sodeikienė. Spaudė Immaculata Spaustuvė Put-name. 1969. 73 psl.

NAUJI MUZIKOS KŪRINIAI Šiluvos Marijos koplyčios dedikacijos ir Lietuvių Religinio Kongreso prisiminimui, Washington, D. C., 1966 m. Leidinį suredagavo J. Žilevičius.

ŽIBUNTAS MIKŠYS.

SLIDES. Išleido Lietuvių Foto Archyvas, 1969. Išleista 40 skaidrių su trumpa kiekvieno kūrinio metrika. Kūrinius šiam leidiniui atrinko pats dailininkas.

Zenonas Ašoklis LIETUVOS GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS. JAV LB Kultūros Fondo leidinys Nr. 3. Su nuotraukomis iš Br. Kviklio archyvo. 75 psl.

“Montrealio Aušros Vartų choras dainuoja”, nauja stereo plokštelė. Turinyje lietuviškos dainos ir operų ištraukos. Kaina $5.55 su persiuntimu. Užsakymus priima A. Keblys, 1465 De Seve, Montreal, PQ, Canada.

THE STORY OF CAPTIVE LITHUANIA. An Informal Survey by Joseph Kajeckas, Charge d’Affaires of Lithuania. 14 psl.