1972 / BALANDIS - APRIL / VOLUME XXIII, NO. 4

PAVASARIŠKI KONTRASTAI    Juozas Vaišnys, S. J.    111

NERIMAS BAŽNYČIOJE    A. Rubikas    112

LIETUVOS LAISVES ATEITIS    Dr. Jonas Grinius    115

NUO KAUNO IKI VOKIETIJOS Br. Petras Kleinotas, S. J.    119

DAIL. ANTANO PETRIKONIO JUBILIEJUS    V. K.    122

EILĖRAŠČIAI    Julija Švabaitė-Gylienė    123

SOCIALINĖS GEROVĖS KOVOTOJŲ AVANGARDAN! Juozas Prunskis 124

PIRMOJI GIMTOJO ŽODŽIO MOKYTOJA Antanė Kučinskaitė 129

SINGAPŪRO MINISTERIS APIE HIPIUS S. Rajaratnam 131

ŠIS TAS IŠ 1971 M. KNYGŲ LENTYNOS LIETUVOJE Nijolė Jankutė    134

KALBA J. Vaišnys, S. J.    136

TĖVYNĖJE Danutė Bindokienė    138;

ATGARSIAI    140

PR. BALTUONIO PARODA    143

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ    144

Šio numerio vidurinių puslapių iliustracijos — A. Petrikonio darbų nuotraukos. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio. 143 psl. nuotraukos — Virgilijaus Kauliaus, S. J. Užsklandos — Jūratės Eidukaitės. Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

1972 Jaunimo metai, nr. 4.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S. J., Dalia Kučėnienė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

PAVASARIO SAULEI PRIKĖLUS GAMTĄ IŠ MIEGO,
APIE PRISIKĖLIMĄ IR ŽMOGUS PAGALVOJA.
JO ŠVIESOS IŠTROŠKUSIOS AKYS KYLA AUKŠTYN
IR GĖRISI MĖLYNA, SKAISČIA PADANGE.
JIS KELIA RANKAS IR ŠIRDĮ PRIE DIEVO,
KURS JAM PRISIKĖLIMĄ IR GYVENIMĄ ŽADA.
JEIGU TAIP VISAGALIO YRA SUPLANUOTA,
KAD PO ŽIEMOS ŠALČIŲ GYVENIMUI KELTŲSI
NET IR MENKIAUSIAS GAMTOS KŪRINĖLIS,
TAD AR GALĖTŲ IŠ MIRTIES NESIKELTI
VISOS GAMTOS PAŽIBA IR VALDOVAS — ŽMOGUS?
ŠVĘSDAMI VELYKAS, NE VIENAS GALVOJAME
IR APIE MŪSŲ TĖVYNĖS PRISIKĖLIMĄ.
JUK “DIEVAS NEAPLEIDŽIA SMILGOS PALAUŽTOS,
NEI BENAMIO PAUKŠČIO, IŠTIKTO AUDROS, —
NEAPLEIS NĖ MŪSŲ TĖVIŠKĖS MIELOS, —
ČIA MARIJOS ŽEMĖ, IR VAIKAI MES JOS”.

Rodin  Rankos