1972 / GEGUŽIS -MAY / VOLUME XXIII, NO. 5

MOTINYSTĖ IR ASMENINĖ LAISVĖ    Danutė Bindokienė    147

PASAULIO SUKRIKŠČIONINIMAS    Vacys Kuprys    148

EILĖRAŠČIAI    Živilė Bilaišytė    154

T. JONAS BRUŽIKAS, S. J. Br.    Krištanavičius, S. J.    155

ALKOHOLIZMAS — LIGA    Dr. A. Garūnas    158

KAIP SKRIEJANTI DULKĖ    Halina Mošinskienė    164

MORALINĖ KARO VEIKSMŲ VERTĖ    Jonas Motiejūnas    168

KAI KURIE BAŽNYTINĖS KALBOS DALYKAI Pr. Skardžius 171

JAUNIMO MINTYS APIE VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMĄ Jaunimas 173

MINTYS, LAUKIANT JAUNIMO KONGRESO Gabija Juozapavičiūtė 175

TĖVYNĖJE    Danutė Bindokienė 176

TRIJŲ DAILININKŲ PARODA    180

Šis numeris yra iliustruotas dail. Jono Kelečiaus,

Irenos Mickūnienės ir Osvaldo Mickūno darbų nuotraukomis. Viršelio, 150, 154 ir 166 psl. nuotraukos — Algirdo Grigaičio. 153 ir 157 psl. nuotraukos — Algimanto Kezio, S. J. Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

1972 Jaunimo metai, nr. 5.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Algimantas Kezys, S. J., Dalia Kučėnienė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

STOVĖJAU PRIEŠ MADONOS STATULĄ,

KAI GEGUŽIO SAULĖS SPINDULYS

PRASISKVERBĖ PRO SPALVINGĄ VITRAŽĄ

IR ŽAIDĖ SU KŪDIKIU,

BESIŠYPSANČIU ANT MOTINOS RANKŲ.

VIRTINĖ ŠVIESIŲ GEGUŽIO MINČIŲ,

LYG ELEKTROS SROVĖ, TADA PERBĖGO

PER MANO MINTIS IR KŪNĄ:

PAVASARIS, SAULĖ, MOTINOS MEILĖ...

IŠ ŠIRDIES VERŽĖSI PADĖKOS ŽODŽIAI

TOS GRAŽIOSIOS GAMTOS KURĖJUI,

KAD JIS MUMS SUTEIKĖ TIEK DOVANŲ.

AČIŪ, VIEŠPATIE, UŽ PAVASARIO SAULĘ,

UŽ GĖLES IR ŽYDINČIAS PIEVAS,

AČIŪ, KAD PASAULIUI DAVEI MOTINĄ,

KURIOS MEILĖ KVAPI, KAIP TOS GĖLĖS,

IR ŠVIESI, KAIP PAVASARIO SAULĖ!

O. Mickūnas Motina ir kūdikis