V. L.

     Dailininkė Aldona Audronytė-Variakojienė meną studijavo Los Angeles City kolegijoje, Chouinard Art institute ir pas privačius mokytojus: V. Parkhurst, A. W. Smith, E. Ellif, B. Stuttheit, C. Weidnour, J. Gregory, J. Atsakura, D. Hanna, ir Kwok Wai Lau. Ji, pasisavinusi mokytojų žinias, susikūrė savitą stilių.

     A. Variakojienė jau daugelyje parodų yra dalyvavusi Los Angeles mieste. Dalyvavo ne tik amerikiečių, bet ir lietuvių suruoštose parodose. Visos parodos buvo sėkmingos. Per trejus metus įvairiose parodose gavo septynias pirmąsias premijas, penkias antrąsias, dvi trečiąsias ir septynis garbės pažymėjimus. Orange County parodoje iš penkių kategorijų laimėjo keturias pirmąsias premijas.

     Pernai rugsėjo 25-26 d. jos paroda buvo Los Angeles Lietuvių dienoje, suruoštoje Lietuvių bendruomenės. Toji paroda buvo šiltai sutikta ir puikiai įvertinta "Draugo" kultūriniame priede: "Ji žavi savo kompozicija, savo švelnia ir šilta spalvų harmonija ir savo išdėstymu, proporcijomis ir savo formų tobulumu. Juose jaučiama sukaupta vidinė menininkės jėga. Ypač žiūrovą pavergia savo mistika, kurioje ji jungia būties dėsnius ir veda atkaklią kovą už gėrį ir grožį. Ir juo daugiau žiūrovas į jos paveikslus žiūri, juo daugiau jis mato ir juo sunkiau jam būna nuo jų atsitraukti" (1976.X.23). Puikūs atsiliepimai buvo ir "Dirvoje" (1976.X.7) bei kitur.

     A. Variakojienės meno paroda. Dzūkų draugijos globojama, buvo suruošta praėjusių metų lapkričio 12-21 d. Čikagoje, Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje. Atidaryme dalyvavo reto gausumo lankytojų skaičius. Ir čia pasisekimas buvo didelis, nes ją aplankė apie 800 meno mėgėjų ir nupirko 16 paveikslų. Linkime kūrybinės sėkmės ir laukiame kitos parodos.

     Mes dažnai gėrimės tais lietuviais, kurie įstengia veikti amerikiečių tarpe. Primename, kad dail. A. Variakojienė yra Orange Art Association vicepirmininkė, Torana Art League parodų planavimo pirmininkė, Anaheim Arts Ass., Laguna Beach Museum of Art ir Villa Park Womens League Art pirmininkė.

     Šis "Laiškų lietuviams" numeris yra iliustruotas jos tapybos darbų nuotraukomis.