“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Šių metų konkurso temos pavadinimą pasirenka patys autoriai, bet reikia rašyti apie pykčio, neapykantos ir keršto yda: kaip su ja kovoti, kaip nugalėti, kaip jos išvengti. Galima rašyti ir beletristine forma. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną į atskirą vokelį, atsiųstas redakcijai iki 1978 m. kovo mėn. 1 dienos. Už geriausius rašinius bus skiriamos penkios premijos:

     I — 150 dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol. V — 25 dol.

     Jau turime šiuos mecenatus: dr. Leonas Kriaučeliūnas — 150 dol., Bronė ir Jonas Veselkai — 100 dol., Stefanija Rudokienė — 50 dol.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

     Skaitytojų patogumui “LL” administracija laikosi tokios tvarkos: žurnalo prenumerata kiekvienam pratęsiama automatiškai, nebent jis iš anksto praneša, kad toliau nebenori gauti žurnalo. Už šių ir ankstyvesniųjų metų žurnalo siuntinėjimą dar neužsimokėjusieji yra prašomi kaip galima greičiau tai padaryti. Taip pat pageidaujame, kad ir už ateinančius metus būtų užmokama metų pradžioje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Kostas Ostrauskas. ČIČINSKAS. Drama ir dvi mikrodramos. Išleido Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondas 1977 m. Kieti viršeliai 102 psl., kaina 5 dol. Leidyklos adresas: 6349 S. Artesian Ave., Chicago, 111. 60629.

Juozas Almis Jūragis. AKMENS IR PAUKŠČIO METAS. Eilėraščiai. Išleido “Mintis” Australijoje 1977 m. Kieti viršeliai 106 psl., kaina nepažymėta. Leidyklos adresas: 417 Burwood Rd. Belmore, N.S.W. 2192, Australia.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 26. Vertimas iš lietuvių kalbos. Išleido Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybė 1977 m. Adresas: 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Į LAISVĘ. Nr. 70/107/. Leidžia Lietuvių Fronto bičiuliai tris kartus per metus. Ši numeri redagavo Vytautas Vaitiekūnas. Metinė prenumerata Australijoje, JAV ir Kanadoje — 7 dol., kitur — 5 dol. Administracijos adresas: 7034 Hartcrest Dr., Rancho Palos Verdes, Cailf. 90274.

BENDRADARBIS. Nr. 23. Leidžia Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys ir Vienuolijos Rėmėjų valdyba du kartus per metus. Redaguoja sesuo Ona Mikailaitė: I.C.C., Putnam, Ct. 06260. TECHNIKOS ŽODIS. Nr. 3-4/156-157/. Leidžia Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų sąjunga. Ši numerį redagavo Juozas Rimkevičius. Prenumerata — 6 dol. metams. Adm. adresas: A. Brazdžiūnas, 7980 W. 127 St., Palos Park, Ill. 60464.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redakcinė kolegija: Juozas Vaišnys, S.J. (atsak. red.), Antanas Saulaitis, S.J., Anicetas Tamošaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Rasa Lukoševičiūtė, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Vinco Luko. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. N. Pr. Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.