religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1988 / SAUSIS - JANUARY / VOLUME XXXIX, NO. 1

EINA METAI

1

 Lacrima

MOTERŲ KUNIGYSTĖS KLAUSIMAS

3

 K. V. Zakarauskas

MEDJUGORJE: DIEVNAMIS TARP KALNŲ

8

 K.Trimakas

GYVENTI VARGINGAI IR BŪTI TURTINGAM

14

 Chiara Lubich

SUSITAIKYMO SAKRAMENTAS

15

 Kun. S. Tamkevičius

LIETUVIŠKI PAPROČIAI: KRIKŠTYNOS

19

 Danutė Bindokienė

KETURI

22

 R. Šilbajoris

GYVENIMO 6M PLANAS

25

 Aldas Kriaučiūnas

EILĖRAŠČIAI

27

 Živilė Jūraitė

TĖVYNĖJE

28

 Gediminas Vakaris

KALBA

31

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

32

 Red.

ATGARSIAI

33

 Red.

ŠYPSULIAI

34

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

35

 Juoz.Pr.

STATEMENT OF OWNERSHIP

LAIŠKAI LIETUVIAMS—Letters to Lithuanians—is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a non-profit religious society approved by the Roman Catholic Church. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, S.J. The managing editor is Mrs. Aleksandra Likander. The offices of editors, publishers and managament are located at 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 2385. Total distribution 2315 copies, mail subscription—2215, free distribution—100 copies. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers, and 72 copies are leftovers. Annual subscription is $10.00, single copy $1.00. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices.

Šis numeris iliustruotas Broniaus Murino dailės darbų nuotraukomis. Viršelio piešinys — Rasos Sutkutės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/ August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.