religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1993 / RUGSĖJIS / SEPTEMBER / VOL. XLIV, NO. 9

POPIEŽIUS LIETUVOJE!

253

 Red.

TRUPUTIS FILOSOFIJOS APIE KUNIGĄ (II)

256

 V. Bagdanavičius, MIC

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

260

 Jonas Lauriūnas, SJ

IMPRESIJOS (IV)

263

 Rita Vinciūnienė

“NARCISIZMAS MUMS BUVO SVETIMAS”

266

 Alfredas Guščius

ROMOJE MIRĖ KUNIGAS VINCENTAS PUPINIS

268

 K.J. Ambrasas, SJ

ATSISVEIKINANT

270

 Chiara Lubich

Į KĄ KREIPTI DĖMESĮ KURIANT ŠEIMĄ

271

 Anelė Brazauskienė

MOTINAI

275

 Aušra Aleliūnaitė

KAS UŽAUGA MĖNULIO ŠVIESOJE

277

 Nijolė Jankutė

TĖVYNĖJE

279

 Marija A. Jurkutė

KALBA

284

 Juozas Vaišnys, SJ

ĮVAIRYBĖS

286

 Red.

ŠYPSULIAI

287

 Red.

TRUMPAI

288

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas popiežiaus nuotraukomis jo apsilankymo proga Lietuvoje. Viršelis ir skyrių vinjetės — dail. Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.
Apdaila — Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.