KONCERTAS

“Laiškų Lietuviams” 1966 m. metiniame parengime kovo 12 d., šeštadieni, Jaunimo Centre, rečitali išpildys Čikagoje dar niekada nekoncertavęs lyrinis tenoras Antanas Pavasaris, kuris, neseniai atvykęs iš Pietų Amerikos, šiuo metu gyvena Los Angeles. Solistas, 1946-1948 m. lankęs Valstybinę Muzikos Aukštąją Mokyklą Stuttgarte, persikėlęs į Venecuelą, 1953 m. baigė Caraco muzikos konservatoriją (Escuela Superior de Musica). Dainavo Caracas Miesto Operoje, atlikdamas tenoro roles “Figaro vestuvėse”, “Rigolleto”, “Traviata”, “Aida”, “Carmen” ir kitose operose. įvairiose radijo ir televizijos programose yra laimėjęs pirmąsias vietas. Nuo 1962 m. persikėlė į Los Angeles.

Didžiai vertindami paskelbtuosius Jaunimo Metus, “Laiškai Lietuviams” jungiasi i talką juos prasmingai paminėti. Tuo tikslu žurnalo redakcija skelbia rašinio konkursą tema “Jaunimo gyvoji atsakomybė dabarty” (atsakomybė apibūdinama gyvąja, kad jos aptarimu išryškėtų jos pagrindas ir praktika: 1) jos pagrindas, ją išvystant iš pačios jauno žmogaus būties bei jo bendravimo su kitais šeimoj, draugų rately, tautoj, išeivijoj, žmonijoj ir krikščioniškoj bendruomenėj; ir 2) jos praktika, ją svarstant konkrečiose gyvenimo situacijose).

KONKURSAS APIE JAUNIMĄ

Rašinys (straipsnis, beletristinis vaizdelis ir kt.) turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir išsiųstas kartu su atskirame vokelyje įdėta tikrąja autoriaus pavarde bei adresu “Laiškų Lietuviams” redakcijai, 2345 W. 56th St., Chicago, I1L 60636, U.SA. Konkurso terminas — 1966 m. vasario 1 d. (pašto antspaudo data). Atsiųsti rašiniai tampa žurnalo nuosavybe ir gali būti jame spausdinami. Skiriamos trys premijos; I — 70 dol., II — 40 dol. ir III — 30 dol.

Ta pačia tema skelbiamas rašinio konkursas ir jaunimui, ne vyresniam kaip 20 metų amžiaus (rašiniai turi būti pažymėti “jaunimo konkursui”). Skiriamos dvi premijos: I — 30 dol. ir II — 20 dol.

PLEČIAMAS JAUNIMO CENTRAS

Šiais Jaunimo Metais Tėvai Jėzuitai pasiryžo padidinti Jaunimo Centrą Čikagoje. Sumažinę praeities skolas, susipažinę su dabarties reikalavimais ir norėdami geriau patarnauti lietuvių visuomenei, ypač mūsų jaunimui, Tėvai Jėzuitai nutarė statyti papildomas Jaunimo Centro patalpas. Patalpų reikia skaityklai, knygynui, jaunimo pobūviams ir kavinei. Jaunimas jau seniai laukia sporto salės ir tikisi, kad ji bus įjungta į statybos planus. Tinkamų patalpų savo darbui laukia ir Pedagoginis Lituanistikos Institutas, Čiurlionio Galerija, Lietuvių Opera, Tautinių Šokių Ansamblis, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Archyvas ir Lietuvių Muzikologijos Archyvas vargsta laikinai priglausti Tėvų Jėzuitų Namuose. Abi institucijos būtinai reikalingos pastovių patalpų. Tėvai Jėzuitai pasitiki lietuvių visuomenės dosnia pagalba. Todėl jie kreipiasi i Jus, savo bičiulius, prašydami paramos šiam planui, kurio ivykdymas yra svarbus visai lietuvių bendruomenei, o ypač jaunimui. Visos aukos yra “tax exempt”. Aukas prašome siųsti: Tėvų Jėzuitų Statybos Fondui, 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

P. J. Naumiestiškis. BAISUSIS BIRŽELIS. Dramos: Baisusis Birželis, Varpinė, Šiaurės pašvaistė. 238 psl. 3.50 dol.

D. Čibas. ŽAIŽARAS. Pasaka mažiems, teisybė dideliems. 21 didelio formato psl. Iliustravo A. Korsakaitė. 1.50 dol.