Vol. XVII Nr. 1 SAUSIS / 1966 / JANUARY

* * *  GYVENIMUI TEKANT    2

V. Kleiza ARGI JIE NUMESTINI?    4

A. Liulevičius BAŽNYČIOS SUSIRINKIMAS    9

A. L.  ATSINAUJINANČIOJ BAŽNYČIOJ: Įtakingiausias teologas    13

K. T. Atsakymo beieškant    14

*  * * MARTIN BUBER    16

* * * THOMAS ELIOT    19

A. Grauslys MEILĖ GYVENIMO IR LITERATŪROS ŠVIESOJE    20

B. Krištanavičius, S. J.    VAIKŲ NAMAI    22

G. Ivaškienė    SAUSIO MĖNUO ŠEIMOJE    25

** *    ALBERT SCHWEITZER    26

* *    JOHANNES TILLICH    29

MOTERS PUOŠIMASIS:

J. Sav. Svarstant kraštutinius atvejus    30

K. Kon. Siekiant asmeninio pilnumo    32

G. Ivaškienė    ŠEIMOS KLAUSIMAIS    33

Pr. Razminas    A. JASMANTO GRUODAS    34

* * *    IŠKARPOS IŠ ANAPUS    35

A. Saulaitis, S. J.    LIETUVIŲ TAIKOS KORPAS    36

A. ir A. Liulevičiai    ŽYGIS Į JUNGTINES TAUTAS    38

EKRANO MIRGESY D. Lukienė Aukso žąsis    41

K. Bučmys, O.F.M. Kiti filmai    42

SKAITYTOJO ŽODIS    43

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J.

Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J.

Dr. Arūnas Liulevičius Juozas Vaišnys, S. J.

Techninė redaktorė Birutė Bulotaitė

Foto redaktorius Algimantas Kezys, S. J, Administratorius Petras Kleinotas, S. J.

Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Prenumerata metams — 4 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada,

Inc. Yearly subscription $4,00, single copy 40c.. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

 

PRAĖJĘ METAI užleidžia vietą naujiems; mirę žmonėsgyviems. Būtu skaudu, jei pereiti metai dingtų visiškai, savo laiką tik praslampinėję. Būtų tiesiog tragiška, jei žmonės mirtų ir išnyktų, neispaudę gėrio pėdsakų pasilikusiems gyventi. Martynas Buberis, Thomas Eliotas, Albertas Schweitzeris, Paulius Tillichastai pasaulinio garso vardai pernai mirusiųjų, neišnykusių, bet žodžiu ir gyvenimu nutiesusių gėrio takus likusiems gyventi. Gyvenimu tapę žmoniškesniais, jie neišnyko mirę. Ieškoję ir suradę gyvenimo prasmę, jie paliko gėrio kelius mums toliau jais eiti (žr. šio “L. L.” numerio 16-19 ir 26-29 psl.).