KONKURSO LAIMĖTOJAI

    “L. L.” straipsnio konkurso jury komisija, susidedanti iš pirm. Stepo Kairio, sekr. Liudos Imbrasienės, “L. L.” red. atstovo tėv. Ambrozijaus Prakapo, O.F.M., nario Vyto Tamulaičio ir jaunimo atstovės Aldonos Bušinskaitės, susirinkusi Toronte kovo 1 d. ir apsvarsčiusi atsiųstuosius 4 suaugusiųjų ir 16 jaunųjų rašinius, nutarė paskirti sekančias premijas: vienintelę 80 dol. premiją suaugusiųjų grupėje Seseriai M. Jurgitai iš Putnamo, Conn.; jaunimo grupėje:

I    premiją (40 dol.) — Rūtai Rastonytei iš Putnamo bendrabučio,

II    premiją (30 dol.) — Aušrai Gylytei iš Čikagos, III premiją (25 dol.) — Viktutei Jurgaitytei iš Putnamo bendrabučio, IV premiją (20 dol.) — Mečiui Landui iš Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje. Premijų mecenatai yra Vincas Kuliešius su Ponia (125 dol.) ir vienas asmuo, nenorįs savo pavardės paskelbti viešai (70 dol.). Premijos buvo įteiktos kovo 12 d. “Laiškų Lietuviams” tradiciniame parengime Čikagoje.

ATSIŠAUKIMAS

BRANGŪS LIETUVIAI! Rugsėjo 4 dieną bus dedikuota mūsų paminklinė Šiluvos Šv. Marijos koplyčia, Washingtone, D. C. Joje Kristus, Švenčiausia Marija, šv. Kazimieras, lietuvių tautos didybės ir kančių, Vilniaus miesto ir kiti Lietuvos vaizdai ilgus amžius kalbės daugybei žmonių apie mūsų protėvių ištikimybę Dievui, savo tėvynei, primins visiems lietuviams, iš kur ir kas mes esame, kokiais turime būti.

Netrukus paskelbsime šventės programą ir nurodymus, kur Washingtone kreiptis nakvynių ir kitais reikalais. Gal jau paskutinį kartą kviečiame jus įsijungti savo auka į eiles lietuvių, kurie jau prisidėjo prie šio paminklo. Vargiai kada atsiras kita panaši proga sukurti Amerikos sostinėje tokį prasmingą lietuvių vardo paminklą. Jis visiems liudys, kad mes mokame visi broliškai susitarti ir kartu dirbti. Ateikite šios talkos šeimon ir tie, kurie iki šiol atidėliojote ar abejojote.

Laikas jau organizuotis kelionei į Washingtoną dalyvauti Dedikacijos šventėje. Ta pačia proga Washingtone įvyks ir Lietuvių Religinis Kongresas. Jo metu turės savo sesijas įvairios organizacijos, bus bendrų sesijų, bus meno vakarų. Visa programa yra suderinta, kad visi galėtų dalyvauti ir koplyčios Dedikacijoje ir Kongrese. Pasiraginkime vieni kitus gausiai susirinkti, kad Amerikos Sostinėje galėtume parodyti savo vieningumą ir pajėgumą. Dabar ateikite visi talkon, o netrukus visi kartu atšvęsime prasmingą įvykį. Savus pageidavimus ir aukas prašome siųsti adresu:

Committee For The Chapel of O. L. of Šiluva, 6727, S. California Avenue arba Most Rev. V. Brizgys, 2701 W. 68th St. Chicago, 111. 60629.

ČIURLIONIO KŪRINIAI

Numatoma išleisti 3 ilgo grojimo plokšteles (12 inčų), kuriose tilps 45 M. K. Čiurlionio kūriniai-poemos: Jūra, Miške, Liaudies dainos, Preliudai ir kiti jo kūriniai. Visos trys plokštelės su persiuntimu kainuos $15.80 tiems, kurie užsisakys iš anksto (pinigų nereikia iš anksto siųsti). Šias plokšteles leidžiant, iš anksto numatomas “didelis” pelnas: kad išvengtume didelio nuostolio, norime žinoti, koks skaičius žmonių norės jas įsigyti. Norintieji prašomi pranešti savo adresą ir pavardę: J. Karvelio Prekybos Namai, 2715 W. 71st St., Chicago, Ill. 60629. U.SA.