PASISAKYMAI

    Asmeniškai labai vertinu “Laiškus Lietuviams” ir kartu su daugeliu kitu skaitytojų Australijoje laikau jį vienu iš pačiu geriausių šios rūšies žurnalų.

S. Gaidelis, S. J., N. Sydney

    Džiugu, kad mūsų laikraštis turtėja mintimis ir jaunais skaitytojais. O taip pasigedau jaunų veidų, nes visi jaučia, jog tarp mūsų spaudos ir jaunimo yra spraga, kurią tik vienas ponas Dievas tepajėgtų užpildyti.

    Labai pasiilgstu religinės poezijos. Ji taip tiktų prie Kezio puikių nuotraukų. Ar mūsų kalboje niekas nesugeba pakilti giliu žodžiu prie Praamžiaus?

Gailutė Valiulienė, Čikaga

    Žurnalo viduje straipsnių išdėstymas gražus ir praktiškas. Tėvams Jėzuitams reiškiu didelę pagarbą ir padėką už tiek daug metų leidžiamą taip kultūringą žurnalą “L. L.” ir linkiu niekad nesutikti kliūčių, kurios sutrugdytų tam žurnalui eiti.

Ant. Mickevičius, Čikaga

    Pasenau. Kartais net krypties nesugaudau.  T. S.

    Su didžiu džiaugsmu ir pagarba imu iš voko “L. L.”. Dievo globos ir Jo gausių malonių visiems darbuotojams 1966 metais.

E. Ribokienė, Brocktonas