KAZIMIERAS PUGEVIČIUS

NEVAISINGAS LAIKOTARPIS

     Bažnyčios teologai pripažįsta, jog vedusiems nėra pareigos gimdyti kuo didžiausią skaičių vaikų; anaiptol, jie privalo planuoti savo šeimos prieauglį atsakingai, atsižvelgdami į vienas kitą, į vaikus ir visą žmoniją. Viena pora gali jaustis Dievo pašaukta auginti didesnę, kita mažesnę šeimą.

     Šv. Tėvas savo kalboje aiškiai pasakė, kad iki šiol Bažnyčia tebesilaiko Pijaus XII nurodymų, t. y., naudojantis vedybinėmis teisėmis, nėra leidžiama vartoti dirbtinių priemonių gyvybės prasidėjimui sustabdyti. Tad ką vedusiųjų pora gali daryti, jei, išmintingai spręsdama, prieina išvadą, kad daugiau vaikų nebūtų gera turėti.

     Tokiais atvejais leidžiama pasinaudoti nevaisingais laikotarpiais, susilaikant nuo vedybinių santykių vaisingumo metu. Tiems laikotarpiams nustatyti seniau buvo naudojamas "kalendoriaus metodas". Pagal medicinos mokslininkus, jis nėra visuomet tikslus. Rimtesni mokslininkai ir ginekologai siūlo temperatūros metodą, kuriuo yra galima daug tiksliau nustatyti moters mėnesinio nevaisingumo laikotarpį. Tas metodas remiasi faktu, kad ovuliacijos laiku moters temperatūra pakyla 0.4 laipsnio Fahrenheito ir po to pasilieka pakilusi iki sekančio kraujavimo. Nevaisingasis laikotarpis prasideda maždaug 3 dienas po temperatūros pakilimo ir tęsiasi maždaug 10 dienų iki jos nusileidimo.

     Toje srityje prityrusių gydytojų tvirtinimu, šis metodas yra tikslus ir patogus. Tūkstančiai vedusiųjų porų taip pat teigia, kad šis metodas yra praktiškas ir patikimas.

     Prancūzijoje ir Kanadoje šimtai specialiai pasiruošusių porų padeda kitiems išmokti naudotis tuo temperatūros metodu per SERENA (Service de Restriction des Nais-sences) organizaciją. JAV galima taip pat panašios pagalbos susilaukti specialiose ritmo klinikose, katalikiškose ligoninėse, CANA organizacijoje (pvz. Čikagos arkivyskupijoje) ir kitur.

     Kokios yra moralinės sąlygos, leidžiančios vengti vaikų periodiniu susilaikymu?

     Bažnyčia jau nuo seno moko, kad moterystės teisėmis besinaudoją vedusieji bendrai privalo nevengti šeimos. Tad turi būti tam tikra priežastis moterystės teisėmis naudotis, bet tik nevaisingumo laikotarpiais, kad tokiu būdu būtų išvengta vaikų. Kokios yra tos priežastys? Sveikatos, ekonominės problemos ir pan. Dabar visuotine priežastimi priskaitoma ir žmonių skaičiaus problema pasaulyje.

     Knygos apie periodinį susilaikymą: International Rythm Symposium Proceedings, 1964 ir 1965; The Infertile Period by John Marshall, M.D. (Baltimore, Helicon, 1963); La Regulation des naissances, dr. Jaques Baillargeon (La Patrie, 180 est, Saint-Catherine, Montreal).

PILIULĖS

     1953 m. buvo išrastos progesterono piliulės. Buvo sužinota, kad moteris, kuri vartoja tas piliules nustatytą dienų skaičių, nepastoja. Progesterono piliulės buvo plačiai išbandytos Puerto Ricoj 1956 m. Tik 1960 m. Amerikos valdžia (Food & Drug Administration) leido jas pardavinėti. Progesterono piliulė, atrodo, yra 100% efektinga gimimų kontrolei. Bet kol kas medikai nežino, kodėl ir kaip tas įvyksta. Daktaras John Rock, katalikas, vienas iš progesterono piliulės tyrinėtojų, aiškina, kad ši piliulė sudaro tokias sąlygas, kokias sudaro progesteronas natūraliai, kada moteris nėščia; t. y. progesteronas sulaiko moters tolimesnę ovuliaciją. Kai kurie gydytojai yra pastebėję tam tikrų pavojingų simptomų moteryse, vartojančiose tas piliules. Ir niekas nežino, kokios bus pasekmės naudojant piliules ilgesnį laiką (pvz. pavojus apakti).

     Kada progesterono piliulių funkcija buvo provizoriškai paaiškinta kaipo ovuliacijos sulaikymas, daugumas žymesniųjų teologų pareiškė nuomonę, kad progesterono piliulių funkcija panaši į sterilizaciją ir kaipo tokia Dievo įsakymų uždrausta. Taip pareiškė ir popiežius Pijus XII.

     Kadangi progesterono ir kitos panašios piliulės yra naudojamos kai kurių kūno funkcijų sutrikimams pagydyti, jomis tuo tikslu naudotis yra leistina, nors jos ir sukeltų laikiną nevaisingumą. Be to, daug moralės teologų pripažįsta, kad progesterono piliulės leistinos sutvarkyti - sureguliuoti moters mėnesinį ciklą, kad būtų galima pasinaudoti nevaisingumo laikotarpiu. (Tačiau tenka pastebėti, kad kai kurie medicinos mokslininkai mano, kad progesteronas nėra tam tikslui naudingas).    *