■    Ir du bus vienas

     Popiežiaus patariamoji komisija gimimų kontrolės reikalams yra perorganizuojama. Prie jos prijungiama vyskupų grupė, tarpininkausianti tarp popiežiaus ir ligšiolinės komisijos, suskirstytos grupelėmis pagal atskiras sritis.

     Komisijos įtampos polius simbolizuoja jos pirmininkas kardinolas Ottaviani, pasisakęs už dideles šeimas — dauginkitės ir pripildykite žemę, ir kard. Suenens, siūląs nepamiršti "augimo vedybinėj vienybėj" — ir du bus vienas kūnas.

     Ta pati įtampa vaizduojama šiame L. L. numeryje simpoziumu apie gimimų ribojimą.

■    Ritmas Mauritijaus saloj

     Maža Mauritijaus sala Indijos vandenyne yra lyg kokia miniatiūrinė žemės planeta: joje tankiai gyvena žmonių (po 372 kvadratiniame kilometre), jie greitai dauginasi (už 23 metų padvigubės) ir atrodo, kad netrukus jiems nebebus kur pasidėti. Joje buvo pravesta gimimų reguliavimo programa pagal katalikų Bažnyčios priimtą ritmo (periodinio susilaikymo) metodą, remiantis temperatūros apskaičiavimu.

     Nors tuo metodu ir ne visi naudojosi, gimimų skaičius iš paprastai vieneriuose metuose pasitaikančio 1000 nukrito iki 200. Tačiau šalia kiekybinio gimimų nukritimo atsirado kokybinis pagerėjimas: programoje dalyvavusiose porose atsirado gilesnė lytinė harmonija bei stipresnė vienybė; vyruose — didesnis savigarbos jausmas, o moteryse — ryškesnis subrendimo pajutimas.

■    Svarbūs tyrinėjimai

     Šiais biudžeto metais JAV Krašto Sveikatos Institutai išleis 2,8 milijonų dolerių tyrinėjimams, kokią įtaką moterims daro gimimų kontrolės vaistų naudojimas, koks susidaro psichologinis klimatas šeimoje, susilaukus "nelaukto" kūdikio, kaip į nėščias moteris veikia įvairios dietos, medicininė priežiūra ir skirtinga visuomeninė aplinka.

     O kaip išvengti kai kurių paveldimų ligų, nuo kurių kenčia apie 7% visų JAV naujagimių? Jėzuitas tėv. Baumilleris tvirtina, kad žmogaus genetikos mokslas jau yra pakankamai pažengęs, jog netrukus, patikrinus tėvus, bus galima nustatyti, kada jiems gresia pavojus pagimdyti nenormalius vaikus. Tėv. Baumilleris John Hopkins Universiteto laboratorijose Baltimorėje ieško būdų virusų pagalba pakeisti embrijono genetinę struktūrą apsaugoti jį nuo paveldimų ligų.

■    Sugyvenant “be leidimo”

     Baigiantis Visuotiniam Bažnyčios Susirinkimui, Vokietijos vyskupai laiške Lenkijos vyskupams apgailestavo vokiečių tautos skriaudas lenkams Antrojo pasaulinio karo metu. Į tai Lenkijos vyskupai atsakė laišku, išreikšdami norą kuo taikingesnio sugyvenimo tarp abiejų tautų.

     Komunistinė Lenkijos valdžia spaudoje apkaltino vyskupus, kad jie, "be leidimo" parašę laišką, įsivėlė politikon ir, nusileisdami vokiečiams, tapo neištikimi savo tautai. Į tai greitai reaguodami, vyskupai parašė valdžios nepagrįstus kaltinimus atmetantį ganytojišką laišką, kuris buvo skaitomas sekmadienį milijonams tikinčiųjų. Pats kardinolas Višinskis pamoksle nurodė, jog komunistinė spauda visoj eilėj vietų iškreipė aną Vokietijos vyskupams skirtą laišką.

     Kardinolui Višinskiui valdžia nedavė vizos vykti Romon. Sausio 19 d. jis vėl paminėjo reikalą tautoms pamiršti karus ir neapykantos, kartu pridurdamas, kad tuose sugyvenimo siekiuose "kai kurie negali įžvelgti mūsų intencijų dvasinio pobūdžio".

■    Rašytojų teismas Maskvoj

     I960 m. Londone pasirodė iš Rusijos slapta atgabento rankraščio atspausdinta Abra-mo Tertzo knyga. Prieš kiek laiko Abramas Tertzas — Andrei Sinyavsky — buvo iššifruotas ir kartu su Yuli Daniel — Nikolai Arzhak — patrauktas į sovietinį teismą.

     Apie teismo eigą težinome iš oficialių komunistų korespondentų, kurie, savaime suprantama, kaltinamuosius viešumai pristatė pagal oficialią liniją. Vakariečių korespondentų nebuvo įsileista.

     Paklaustas, kodėl savo apysakos nebandė spausdinti Maskvoje, Sinyavsky atsakė: "Mano meninis skonis skiriasi nuo vietos knygų leidyklų skonio". Abu kaltinamieji neprisipažino kaltais. Tai negirdėtas dalykas — paprastai sovietų teismas sugebėdavo išreikalauti kaltinamųjų prisipažinimo.

     Abu rašytojai nuteisti keliems metams sunkiųjų darbų kalėjimo už sovietų valstybės ir jos sistemos viešą apšmeižimą. Šis teismas, kuriame satyra smerkiama kaipo politinis nusikaltimas. Vakarų pasaulyje, ypač rašytojų tarpe, sukėlė bangą protestų, prie kurių prisidėjo visa eilė šiaip jau sovietams palankių asmenų.

Priespaudos akivaizdoje

     "Religinio kulto atlikimo laisvė ir antireliginės propagandos laisvė pripažįstama visiems piliečiams" — šis sovietų konstitucijos 124-tas paragrafas gali būti išverstas pagal reikalą ir viešai pasauliui deklaruoti apie sąžinės laisvę Sovietų Sąjungoje, ir, juo remiantis, krašto viduj drausti bet kokį religinį pasireiškimą.

     Šiuo sąžinės laisvės "garantavimu" imama net drausti tėvams naudotis jų esminėmis teisėmis, auklėjant savo vaikus pagal savo religinius įsitikinimus. Tos "garantijos" vardan okupuotos Lietuvos mokytojų laikraštyje (žr. "Klystkeliams užtvarą", 1966. I. 13) siūloma net nė nelabai skaitytis su priemonėmis, spaudžiant tėvus per įmones, kolūkius, įstaigų kolektyvus ir visuomenines organizacijas.

     Tai — siūlymas, bet daug kur okupuotoj Lietuvoj jau įgyvendintas, kaip liudija pati sovietinė spauda (žr. "L. L.", 1965 m. rugsėjo nr.). Religijos priespaudos akivaizdoje mes negalime likti abejingi. Apie šią karčią ir skaudžią padėtį reikia skelbti ne tik mūsų pačių tarpe, bet ir mūsų gyvenamųjų kraštų spaudoje.

     Šie metai yra Jaunimo Metai. Šioje akcijoje gali daug padaryti jaunimas, laisvai vartojąs krašto kalbą, trumpomis apžvalgomis ar bent laiškais redakcijoms, formaliomis ir neformaliomis kalbomis gimnazijose, universitetuose ir kituose jaunimo susibūrimuose, skelbdamas komunistų imperializmo vykdomą religinę, tautinę ir intelektualinę priespaudą Lietuvoje.

■    Radijas “Laisvoji Europa”

     Šįmet sukanka 15 m. nuo radijo "Free Europe" programų įvedimo Rytų Europos kraštams. Apskaičiuojama, kad tų programų klausosi apie 22 milijonai suaugusiųjų Bulgarijoj, Čekoslovakijoj, Lenkijoj, Rumunijoj ir Vengrijoj. 75-90% visų klausytojų labiausiai vertina žinias, paskui politinius komentarus. Jaunimą daugiausia patraukia muzikos programos.

     Kasdien transliuojama 19 val. Čekoslovakijai, Lenkijai ir Vengrijai; 10 su puse val. Rumunijai ir 7 su puse val. Bulgarijai. Tik Baltijos tautoms — nieko. Nekartą buvo kreiptasi... Pažadai liko pažadais. Paskutiniu metu buvo sakoma, kad neįsileidžiama grynai dėl finansų stokos.

     Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Komitetas vėl klibina duris, žadėdamas šią diskriminaciją iškelti net viešai amerikiečių spaudoje. Gal tai pagaliau padės.

■    Kada tyli, kada ne

     Objektyvumui prasižengęs beveik visišku nutylėjimu apie lietuvių žygį į Jungtines Tautas, "The New York Times" dienraštis vėl prasikalto vienašališkumu, 1965. XII. 23 trečdalį lapo skirdamas foto reportažui "Beauty and the Buss: Soviet Odyssey" apie grožio salioną autobusiuke, keliaujančiame po okupuotos Lietuvos kaimus ir ūkius pagražinti moteris.

     Kokiais motyvais vadovaujamasi, skiriant daugiau dėmesio vienam autobusiukui negu keturiolikos tūkstančių žmonių demonstracijai?