POKALBIAI SU JAUNIMU

    Su džiaugsmu skaičiau kun. Grauslio str. “Meilė gyvenimo ir literatūros šviesoje” ir pagailėjau, kad ne kiekvienas jaunuolis šiuos taip patraukliai skambančiomis antraštėmis straipsnius įkąs; reikėtų jiems paaiškinimų. Ar nemanote, kad būtų gera greta šių straipsnių sudaryti paskaitų ciklą, jei taip tiktų tai pavadinti. Aš galvoju apie tokius grupinius pokalbius; tik reikėtų iš anksto paskelbti spaudoj, kur ir kada bus, ir kviesti visus jaunuolius ir jaunuoles ateiti, pasiklausyti ir padiskutuoti. Galėtų užsimegzti visai gražus ratelis jaunimo, o tai būtų ir jiems įdomu, ir kartu jie lavintų lietuvių kalbą, ypač Jaunimo Metuose.

Jūsų Kačinskienė, Čikaga

PRIDĖTI — DAUG DIRBTI

    “Laiškų Lietuviams” sausio numerio 44 psl. radau atvirą laišką Audronei Čeponytei, kuriai atsako Janina Puškorienė. Ji Audronei siūlo: aukoti šv. Mišias, Komunijas, maldas, rožančių, šv. Sakramento aplankymus, mažus nusigalėjimus bei gailestingumo darbus Lietuvos išlaisvinimui.

    Vis tik lietuvaitei Audronei dar reiktų pridėti: būti dorai, kilnių idealų, daug dirbti dėl Lietuvos išlaisvinimo, šaukti į pasaulį, kur tik galima, visais būdais reikalauti Lietuvai laisvės, nes vien malda neatneš to, ką darbas turi. Seniai pasakyta: “Dirbk ir Dievas padės”; be darbų, žygių ir niekas kitas nepadės. Štai kas rašoma iš Lietuvos: “Mes išgyvenome drauge su Jumis, kai Jūs ėjote ieškoti laisvės ir teisybės, ką mūsų širdys galėjo išgyventi girdint tą simbolišką maldą ir tris kartus beldimąsi į Jungtinių Tautų duris. Dėkojame Jums už žygius, rūpesčius ir maldas”. Lietuvaite, jei nori, kad tau sektųsi gyvenime, daug dirbk, matyk ir kurk lietuvišką šeimą su Dievo palaima, būk kantri ir ištverminga, gimtosios žemas šauksmo ir papročių nepamiršk. Gyvenimas — mokykla!

Balys Brazdžionis, Čikaga