religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1998 / GRUODIS - DECEMBER / VOL. XLIX, NO. 12

KALĖDOS

361

 Prel. J. Kučingis

PAKELKITE GALVAS

366

 Algirdas Paliokas SJ

KOKS TURĖTŲ BŪTI ŠIŲ DIENŲ KUNIGAS

368

 Jonas Lebetkevičius

KĄ DRAUDŽIA PENKTASIS DIEVO ĮSAKYMAS

374

 Ses. Benigna Rinkauskaitė

PALAIMINTI, KAI JUS ŠMEIŽIA

377

 Audrys Antanaitis

IŠTIKIMYBĖ MAŽMOŽIUOSE

381

 Chiara Lubich

DVI ATGAIVINTOS BAŽNYČIOS

383

 Redaktorius

JAUNIMO MINTYS MORALĖS KLAUSIMAIS

384

 Lietuvos jaunimas

KALBA

387

 Juozas Vaišnys S J

TĖVYNĖJE

390

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

392

 Red.

TRUMPAI

393

 Juoz. M.

1998 METŲ LAIŠKŲ LIETUVIAMS TURINYS

394

 Red.

Šis numeris iliustruotas dviejų “atgaivintų” bažnyčių nuotraukomis.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.


Visiems mieliesiems mūsų skaitytojams, rėmėjams ir bendradarbiams prasmingai linksmų Šventų Kalėdų ir gausių Dievo malonių ateinančiais metais!
Laiškų lietuviams  Redakcija, Administracija ir Leidėjai

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.