Atsiųsta paminėti

Steponas Matulis, M.I.C. LIETUVA IR APAŠTALŲ SOSTAS (1795-1940). GANYTOJAI IR MOKSLININKAI. Atspausta iš “Suvažiavimo darbų” IV tomo. Roma, 1961. Pirmojo sąsiuvinio kaina — $0.50, antrojo — $0.30. Galima gauti pas autorių: 21, The Oval, Hackney Rd., London E. 2, England.

Danutė Paškevičiūtė. AŠ NEGALIU VERKTI. Eilėraščiai. Išleido “Nida” Anglijoje.

KNYGŲ LENTYNA. Liet. Bibliografinės Tarnybos Biuletenis, nr. 3(123).

Norime į “Laiškus Lietuviams” įvesti naujų knygų recenzijų skyrių (ne reklamų!). Būtume labai dėkingi, jeigu galintieji šiam darbui talkininkauti mums apie tai praneštų.

     “Laiškai Lietuviams” skelbia konkursąparašyti geriausiam rašiniui jaunimo klausimais. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, kuriame būtų nagrinėjamos mūsų jaunimo religinės, moralinės, tautinės ar socialinės problemos. Jis gali būti parašytas straipsnio arba beletristine forma.

     Temas pasirenka patys autoriai. Rašiniai turi būti tokie, kad tiktų “Laiškų Lietuviams” jaunimo skyriui. Premijuoti ir nepremijuoti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”.

     Rašiniai pasirašomi slapyvardžiu, atskirame vokelyje pažymėjus tikrąją autoriaus pavardę ir adresą, ir siunčiami redakcijai iki 1962 m. vasario mėn. 1 dienos.

     Konkurso jury komisija: Julija Švabaitė-Gylienė, Nijolė Jankutė-Užubalienė, Asta Veličkaitė, Česlovas Grincevičius ir Leonas Zaremba, S. J.

     Konkurso mecenatai: dr. Antanas Čiuris, dr. Antanas Rudokas ir kt.

     Konkurso laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” metiniame parengime 1962 m. kovo mėn. 17 dieną.

     "Laiškų Lietuviams” skelbiamame konkurse gali dalyvauti visi, be jokio amžiaus skirtumo. Ypač laukiame studentijos rašinių. Dažnai mūsų jaunimą nuo rašymo atbaido nepakankamas lietuvių kalbos mokėjimas. Bet ši kliūtis tegul nė vieno nenugąsdina. Siame konkurse pirmoje vietoje bus kreipiamas dėmesys į turinį, įminčių dėstymą ir aktualumą, o kalbą redakcija pataisys, jeigu reikės. Savaime suprantama, kad čia mokslus ėjęs ar einąs jaunimas negali tobulai mokėti lietuvių kalbos (nors pasitaiko ir išimčių). Mūsų rašyba yra labai sunki ir dar nenusistovėjusi, todėl gal ant pirštų būtų galima suskaityti net jau Lietuvoje rašiusius mūsų spaudos darbuotojus, kurių rašinius būtų galima spausdinti, netaisius kalbos.

     Tad jau laikas pagalvoti, susirasti temą, parašyti konkursui straipsnį ir lengvu būdu laimėti 1oo dolerių.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” • 2345 WEST 56TH STREET • CHICA60 36. ILLINOIS