Dalė Koklytė

THE PARENT TRAP

     Tai tikrai vertingas priedas kitiems šiais metais išleistiems Walt Disney filmams. Atsimenu, jau seniai, dar iš vaikų bibliotekos, skaitytą knygą apie dvi mergaites, kurios, susitikusios vasaros stovykloje ir išsikalbėjusios, sužinojo, kad jos yra seserys — dvynukės. Tada juodvi nutaria suvesti savo išsiskyrusius tėvus, kurie išsiskirdami jas pasidalino.

     Ši tematika filme puikiai išvystyta. Artistė Hayley Mills dvigubame abiejų mergaičių vaidmenyje parodo savo nepaprastus vaidybinius gabumus ir, galima sakyti, savo dinamiškumu pripildo visą filmą. Ji taip puikiai sugeba sukurti konservatyvios, Bostone motinos augintos dukters tipą ir taip gyvai atvaizduoja judrią Texas valstybėje tėvo augintą dukrą, kad ši jos dviguba vaidyba tikrai yra įspūdinga ir visiškai reali. Motiną vaidinanti Maureen O’Hara neslepia savo raudonplaukės temperamento ir, susibarus su savo buvusiu vyru, nesigaili jam juodos akies, bet greitai puola ją gydyti, nusigandusi, ką padarė.

     Filmas yra pilnas abiejų dvynukių iškrėstų juokų. Juodvi susitarusios stengiasi išardyti tėvo vedamą romansą su kita moterimi ir siekia suvesti bendram gyvenimui savo išsiskyrusius tėvus. Šių planų pasisekimas neabejotinas, nes jųdviejų noras labai stiprus, pilnas nuoširdumo ir pasiryžimo. Filmas yra vertas visiems pamatyti.

THE HONEYMOON MACHINE

     Šis filmas neatsilieka nuo daugelio kitų panašių komedijų savo siužeto kvailumu ir humoro tuštumu. Tačiau vis dėlto reikia pripažinti, kad jame iškeltoje tematikoje pasitaiko originalumo ir gerai pataikyto sarkazmo momentų. Mašina “Max” yra aukštosios matematikos skaičiavimo “elektroninės smegenys”. Ši mašina vartojama kariškame laive apskaičiuoti iššautų raketų tiksliai i žemę grįžimo vietai. Kai laivas apsistoja Venecijos uoste, trys šio laivo karininkai sugalvoja pasinaudoti šia mašina azartiniuose lošimuose prie ruletės. Jie prožektoriais siunčia į laivą savo klausimus ir iš ten gauna tikslius, apskaičiuotus atsakymus. Aišku, kad jiems lošimas vyksta puikiai, be jokios klaidos, iki tuos prožektorių signalus pastebi laivo admirolas. Jis tuos signalus palaiko rengiamu sabotažu ir sukelia ant kojų visą savo laivo štabą. Incidentas plinta, kol pasiekia net tarptautinės plotmės krizę, sujaudindamas ir Sovietus, kuriems nepasiseka suprasti siunčiamų žinių.

     Kai admirolas supranta paslaptį, kasino kasa jau prie bankroto, ir J.A.V. laivynas apkaltinamas kapitalistiniu mažų valstybių išnaudojimu. Vargšams karininkams, kuriems iki šiol taip sekėsi, pasidaro gana karšta. Bet nebūtų komedija, jei galas būtų toks tragiškas, kaip atrodo. Tad ir iš šios bėdos karininkai išgelbėjami, ir išgelbėjami net pačios admirolo dukters pagalba.

     Filmas triukšmingas, gyvas ir sukeliąs nemaža juoko. Tinkamas visiems.

J. Vaišnys, S. J.

THE YOUNG DOCTORS

     Filmas nuveda žiūrovą į realią Amerikos ligoninių aplinką, kur parodoma ligoniai, slaugės ir daktarai. Jų visų tikslas — žmogaus sveikata. Gydytojų ir slaugių darbo motyvai humaniški ir aukšti, bet neapsieinama ir be žmogiškų silpnybių.

     Pagrindinė mintis, kuri pasilieka, pamačius šį filmą: ne tie yra geri ir pasitikėjimo verti gydytojai, kuriuos ir kiti, ir jie patys save laiko medicinos dievais ar stebukladariais, kurie, vos tik pamatę ligonį, tuoj paskelbia “neklaidingą” diagnozę, bet tie, kurie yra nuolankūs, kurie supranta savo ribotumą, todėl stengiasi kruopščiai ištirti ligą ir tik po to atsargiai imasi atitinkamo gydymo ar operacijos. Bet taip pat gydytojų vardo neverti ir tie, kurie taip apsipratę su savo darbo aplinka, taip šaltai žiūri į ligonius ir ligas, kad nuplauti savo pacientui koją ar atverti vidurius jiems yra toks pat nereikšmingas veiksmas, kaip užsirūkyti cigaretę. Geras ir pasitikėjimo vertas gydytojas yra tas, kuriam prieš akis visuomet stovi kartą duota Hipokrato priesaika, o širdyje — kiekvienos žmogiškos gyvybės neapsakoma vertė.

     Tai ir viskas, ką apie šį filmą galima pasakyti, nesigilinant į lavonų skrodimus, slaugių alpimus, kraujo transfuzijas ir jaunų gydytojų romansus su simpatingomis slaugėmis.

COME SEPTEMBER

     Filmas taip pavadintas dėl to, kad turtingas amerikietis (Rock Hudson), praleidęs vienuolika mėnesių Amerikoje, rugsėjo mėnesį kiekvienais metais atvažiuodavo mėnesiui atostogų į savo puošnią vilą italų Rivieroje. Čia jis paatostogaudavo, paišdykaudavo su gražia itale (Gina Lollobrigida) ir vėl grįždavo vienuolikai mėnesių į Ameriką iki kito rugsėjo. Vilos užvaizdas (Walter Slezak), prityręs ir praktiškas žmogus, negi galėjo beveik visą laiką laikyti tuščią didžiulę vilą, kad joje tik mėnesį kasmet galėtų palėbauti tas Amerikos milijonierius? Tad kiekvienais metais vienuolikai mėnesių jis tą vilą paversdavo viešbučiu, pavadintu “La dolce vista”. Milijonierius, aišku, apie tai nieko nežinojo, nes užvaizdo gudrumas mokėjo visa tai puikiai paslėpti.

     Bet štai staigmena: kartą nei iš šio nei iš to gauna žinią, kad milijonierius grįžta dviem mėnesiais anksčiau. Žinia gaunama tada, kai jis netrukus jau turėjo pasirodyti viloje! “La dolce vista” viešbutyje prasideda darbymetė: plėšomi nuo durų numeriai, draskomos iškabos, naikinama visa tai, kas galėtų išduoti, jog čia esama viešbučio. Bet čia jau užsisakiusios kambarius šešios amerikietės studentės ir keturi studentai, kurie savo “studentiška” mašina atvyko beveik drauge su išdidžiu milijonierium, šaipydamiesi iš jo prabangaus limuzino.

     Kiekvienam aišku, kad visa to jau pilnai pakanka įvairioms juokingoms scenoms filminei komedijai. Tačiau čia yra romantiška komedija, todėl dar prisideda įvairios scenos, kurias atlieka dvi įsimylėjusiųjų poros: milijonierius su savo meiluže ir studentas (Bobby Darin) su studente (Sandra Dee). Scenos susikomplikuoja ir drauge sukomiškėja ypač tada, kai Sandra pasako Ginai, jog vienas išmintingas žmogus jai pasakęs, kad mergaitė tik tada turės pasisekimą su kavalieriais, kai mokės brangintis ir nepuls kiekvienam ant kaklo. Gina tuoj ima bandyti šį metodą ir bėga nuo milijonieriaus, lyg šešėlis nuo to, kurs ji vejasi. Tik tada ji sustoja ir grįžta, kai tas prižada ją vesti.

     Filmas lengvo turinio ir gali būti gera priemonė suaugusiems nerūpestingai praleisti laiką, norint atleisti pavargusius nervus.