“Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą parašyti straipsniui jaunimo klausimais. Rašinys turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių (bet gali būti trumpesnis), kuriame būtų nagrinėjamos mūsų jaunimo religinės, moralinės, tautinės ar socialinės problemos. Jis gali būti parašytas straipsnio arba beletristine forma. Temas pasirenka patys autoriai. Nebūtinai temoje reikia rašyti apie visas minėtas problemas, galima iškelti tik kurią nors vieną. Rašiniai turi būti tokie, kad tiktų “Laiškų Lietuviams” jaunimo skyriui. Premijuoti ir nepremijuoti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose Lietuviams”.

     Rašiniai pasirašomi slapyvardžiu, atskirame vokelyje pažymėjus tikrąją autoriaus pavardę ir adresą. Redakcijai jie turi būti atsiųsti iki 1962 m. vasario mėn. 1 dienos.

     Konkurso jury komisija: Julija Švabaitė-Gylienė, Nijolė Jankutė-Užubalienė, Asta Veličkaitė, Česlovas Grincevičius ir Leonas Zaremba, S. J.

     Už keturis geriausius rašinius bus duodamos šios premijos: I — $100, II — $75, III — $50 ir IV — $25. Jeigu nebus pakankamo skaičiaus gerų rašinių, jury komisija gali ir kitaip paskirstyti premijas.

     Konkurso laimėtojams premijos bus iteiktos “Laiškų Lietuviams” metinėje šventėje Jaunimo Centre 1962 m. kovo mėn. 17 d. 7 val. vakaro.

Atsiųsta paminėti

Dr. Pr. Gaidamavičius. DIDYSIS NERIMAS. Žvilgsnis ieškančion žmogaus širdin. Aplankas V. K. Jonyno. Immaculata Press, Putnam, 1961. 298 psl., kaina $2.50.

Tai yra kiekvieno žmogaus nerimas, glūdįs jo širdyje ir likime. Juk kas savo gyvenime neieško laimės, tiesos, gėrio, grožio ir paties Dievo?

Alfonsas Gricius. PAŽADINTI SFINKSAI. Poezija. 48 psl., kaina $1.50. Išleido “Lietuvių Dienos” (finansavo kun. J. Kučingis), 4364 Sunset Blvd., Hollywood 29, Calif.

Autorius sukūrė stiprią formą ir suteikė egzotinę nuotaiką šiam eilėraščių rinkiniui, skirtingam nuo daugelio kitų, pasirodančiu šiais laikais.

TAUTOS PRAEITIS. Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas. Tomas I, knyga 3. Šioje knygoje yra labai daug įdomios istorinės medžiagos, surinktos R. Sealey, P. Rabikausko, S. J., M. Biržiškos, dr. A. Rukšos, dr. J. Matuso ir kt.


     Ateinančiais metais “Laiškuose Lietuviams” bus įvairių pagerinimų. Juos padidinsime keturiais puslapiais, uždėsime labai elegantišką viršelį, nuotraukas spausdinsime ant gero kreidinio popieriaus. Už visus šiuos pagerinimus reikės pridėti metams apie du tūkstančius dolerių. Nors iš dabartinių prenumeratų vos tegalime užmokėti spausdinimo išlaidas, bet prenumeratos kainos nepakelsime. Tikimės, kad skaitytojai laisvu noru pridės kokį dolerį.

Šia proga dėkojame pinigine auka parėmusiems “Laiškus Lietuviams”.

10 dol. aukojo A. Stumbraitė (Chicago).

5 dol. — V. Bubrevičius (Los Angeles).

4 dol. — B. Konauka (Chicago).

3 dol. — V. Rygertas (Chicago) ir V. Naudžius (Cicero).

2 dol. — A. Pužauskas, T. Alenskienė, B. Graužinis, A. Šiurna, A. Šembrotas, P. Kaselis, J. Maskoliūnas, K. Petreikienė (visi Chicago); E. Anužis, B. Vaitkūnaitė (Detroit); A. Vasiliauskas (Cicero), A. Valaitis (Cleveland).

1 dol. — S. Strokas, A. Petkevičius, A. Martinkus, M. Ausiukaitienė, K. Daknevičienė (Chicago); S. Patlabaitė (Cicero).

"LAIŠKAI LIETUVIAMS"” •2345 WEST STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS