“Užburtosios fleitos”dalyviai: A. Jonikas, A. Brinka, Vl. Jakubėnas, I. Sprindienė, J. Bertulis, S. Velbasis, R. Graužinytė, A. Ginčiauskaitė, E. Radvila, A. Tamošiūnaitė, J. Ilčiukas ir p. Velbasio Baleto studijos mokinės.

     Šių metų kovo mėn. 11 d. 7 val. vakaro Jaunimo Centre įvyksta metinė "Laiškų Lietuviams” šventė, kurios metu bus įteiktos konkurso laimėtojams premijos.

     Po oficialiosios dalies bus labai įdomi meninė programa, kurią atliks p. S. Velbasio Baleto studija ir kiti talkininkai, matomi šioje fotografijoje. Meninė programa susidės iš dviejų dalių: 1. "Užburtoji fleita”, 2. Koncertinė dalis. Bilietų kainos — nuo 1 iki 3 dolerių. Pelnas skiriamas "Laiškams Lietuviams” paremti.

     Visi "L. L.” skaitytojai ir bičiuliai labai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti. Bilietus galima jau iš anksto įsigyti Jaunimo Centre.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

     Jurgis Gliauda. ŠIKŠNOSPARNIU SOSTAS. 1960 m. “Draugo” konkurse premijuotas romanas. Aplankas Ados Sutkuvienės. Išleido L. Knygos Klubas, 4545 W. 63rd St., Chicago 29, 111. 268 psl., kaina 2.50 dol.

     Alė Rūta. MOTINOS RANKOS. Ketvirtasis autorės romanas iš “Didžiosios meilės” serijos. Aplankas J. Pilipausko. Išleido Liet. Knygos Klubas. 396 psl., kaina 4 dol.

     1961 m. kasdien nuplėšiamas kalendorius. Nidos K. K. ir “Europos Lietuvio” leidinys, 1 Landbroke Gardens, London, W. 11, Gt. Britain.

     Lietuvių Radijo Valandėlė Rochesteryje (1950-1960). Leidinys paminėti radijo valandėlės dešimtmečiui. Redagavo H. Žemelis. Išleido Liet. Radijo Klubas, 38 St. Jacob St., Rochester, N. Y.

     Lituanistikos Instituto vadovybė (kun. prof. V. Jeskevičius ir prof. A. Vasys) Fordhamo Univerrsitete prižadėjo suorganizuoti vasaros lituanistikos studijų kursą, jeigu iki kovo 15 d. užsiregistruos bent 25 studentai. Tad būtų laikas visiems sukrusti ir nedelsiant registruotis šiuo adresu: Lithuanian Program, Fordham University, New York 58, N. Y. Reikia pridėti 36 dol. registracijos mokesčio. Jei kursai neįvyktų, pinigai bus grąžinami. Vadovybė prižadėjo rūpintis ir stipendijomis už mokslą užmokėti.

     DAINORA Ltd. be jokių tarpininkų turi teisę pasiųsti bet kurios rūšies siuntinius Lietuvon. Tad siunčiant per Dainorą, bus daug pigiau.

DAINORA bendrovėje dirba lietuvaitės moterys, todėl jos visada parinks tinkamesnes medžiagas, madingesnes spalvas ir visa kita, kas labiau tinka įvairiems metų sezonams. Visais siuntinių reikalais kreiptis: DAINORA Ltd., 49, Thornton Ave., London W. 4, England.

"LAIŠKAI LIETUVIAMS" • 2345 WEST 56TH STREET • CHICAGO 36, ILLINOIS