1964 METAI LAPKRITIS — OCTOBER VOL. XV. NR. 10

K. Trimakas, S. J. ŠEIMYNIŠKAS POKALBIS    325

** GYVENIMUI TEKANT    326

 Konkurso dalyviai KOKĮ NORIU MATYTI KUNIGĄ    328

B. Krokys LAIŠKAS LIETUVOS KUNIGUI    335

A. Grauslys HENRI PERRIN, KUNIGAS — DARBININKAS    336

H. Perrin MINTYS NAKTIES PAMAINOJ    340

A. Rūta KATILIŠKIO ŠVENTADIENIS IR ANDRIUŠIO PURIENOS    344

M. Katiliškis IŠTRAUKA IŠ NOVELĖS    344

P. Andriušis IŠTRAUKOS IŠ PASAKOJIMU    345

B. Mažeikienė KAS MUMS ĮDOMU SPAUDOJE    346

Dr. J. Pikūnas LIETUVIŲ KALBOS UGDYMAS    348

* * * KONKURSAS APIE JAUNIMĄ IR TĖVUS    350

Dr. A. Liulevičius LITURGINIO ATSINAUJINIMO GALIMYBĖS    353

A. Jūragis KUR VEDI?    356

* * * KONKURSAS JAUNIMUI    357

K. Bučmys, O.F.M. EKRANO MIRGESY    358

SKAITYTOJO ŽODIS    360

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius    Kęstutis Trimakas, S. J.

Redakcijos nariai    Gediminas Kijauskas, S. J. Dr. Arūnas Liulevičius

Administratorius    Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės    Algirdo Kurausko Fotografijos    Algimanto Kezio, S. J.

Adresas    2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas    REpublic 7-8400

Spaustuvė    Immaculata Press, Putnam, Conn.  3 dol. Prenumerata metams

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 30ę Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.