1964 M. LIEPA — RUGPIŪTIS / JULY — AUGUST VOL. XV. NR. 7 I    VI

Spaudos Suvažiavimas SUVAŽIAVIMO PASISAKYMAS    217

* * * GYVENIMUI TEKANT    218

K. Trimakas, S. J. LIETUVIŠKOS SPAUDOS ATSAKOMYBĖ VISUOMENEI    220

V. Mačernis EILĖRAŠČIAI    226, 243

*** ANKETA APIE SPAUDĄ    227

V. Kleiza NETURTAS AUKSO ŠALYJE    229

G. Kijauskas, S. J. GYV. LITURGIJOS DVASIA    233

G. Ivaškienė MOKSLININKĖS PAŽIŪROS Į MOTERS PAŠAUKIMĄ    234

B. Krištanavičius, S. J. 44 VIRTUVĖS    239

                              JAUNYSTĖS KRYŽKELĖS    245
Studentai             Kaip išsijudinti iš apatijos?
Kijauskas, S. J.  Siūlome rekolekcijos...

A. Rūta “MINDAUGO NUŽUDYMAS”    248

K. Bučmys, O.F.M. EKRANO MIRGESY    250

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas

Redaktorius    Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcijos nariai    Gediminas Kijauskas, S. J. Dr. Arūnas Liulevičius

Administratorius    Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės    Algirdo Kurausko Fotografijos    Algimanto Kezio, S. J.

Adresas    2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas    REpublic 7-8400 Spaustuvė    Immaculata Press, Putnam, Conn.

Prenumerata metams — 3 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 30c.. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.