PAKELTI PRENUMERATĄ

     Jau kelintą kartą užsimenate, kad “L. L.” leidimas duoda nuostolius, nes metinė prenumerata per žema... Siūlau be jokios baimės pakelti prenumeratos mokestį iki 5 dol. ar daugiau. Kas skaitys žurnalą, tas jaus pareigą nustatytą mokestį sumokėti. Žurnalas vertingas ir laukiamas. Nemanau, kad skaitytojai išsigąstų ir pabėgtų. Netikiu, kad lietuvis po tiek daug metų įsikūrimo būtų taip suubagėjęs, materialiniai ir dvasiniai. , „ , _ ,

J. Navakas, Omaha

STRAIPSNIS APIE ENCIKLIKĄ

     Sveikinu Jus! Jūsų straipsnis (“Pauliaus VI enciklika apie gimimų kontrolę”, “L. L.” rugsėjis, 314 psl.) labai svarus ir tikrai drąsus. Man net pagailo popiežiaus. Jis toli nuo kasdieninių vedusiųjų reikalavimų, gal todėl ir pasirinko savąją galvoseną. (Ponia.)

     Jūsų straipsnis apie pop. Pauliaus VI gimimų kontroliavimą man nepatiko. (Kunigas.)

     Pritariu Jūsų straipsniui apie popiežiaus Pauliaus VI encikliką. (Lietuvaitė vienuolė.)

     Jūsų straipsnis įdomus ir vertingas (Pasaulietis.)

     Apie encikliką kalbėdamas, Jūs išreiškėte mintis, kuriomis daug pasauliečių ir — dėkui Dievui! — dvasiškių gyvena. Ačiū Jums! (Ponia.)

     Nepalaikykite šių žodžių tuščiomis komplimentinėmis frazėmis, bet, tikėkite, Jūsiškis straipsnis tos enciklikos reikalu buvo visiškai be priekaištų! Dar daugiau — su tiek, palyginus, mažai žodžių pasakėte labai daug, neapeinant ryškesnių faktų. Jūsų, kaip dvasiškio, atviras žodis, tikiu, bus sutiktas tikinčiųjų masėje su dėkingumu ir įvertinimu. (Al. Astašaitis, Detroitas).

JAUNIMAS APIE TEATRO MENĄ

     Labai nuoširdžiai dėkoju už praeitame “Laiškų Lietuviams” numeryje atspausdintus (rugsėjis, 336 psl.) komentarus apie “Curriculum vitae” ir apskritai Jaunimo Teatrą. Visų rašiusiųjų atsakymai, man atrodo, yra pagrįsti, pakankamai atviri ir neforsuoti. Visa tai leidžia tikėti, kad mūsų jaunimas i teatro meną žiūri realiai ir su gera doze entuziazmo ateities sceninei veiklai.

Anatolijus Kairys, Čikaga

CELIBATAS — NE BAISUS, BET KILNUS

     Evangelikų ir kitų sektų kunigai iš principo negali teigiamai pasisakyti apie kunigų celibatą, nes tada jie turėtų prisipažinti toje srityje darą klaidą... (žr. “L. L.”, spalis, 342 psl.). Apie katalikų kunigų kilnumą pasisako ir sektų žmonės.

     Kad vienas kitas katalikų kunigas meta kunigystę, dėl to nereikia stebėtis. Kristaus akivaizdoje vienas apaštalas metė savo pareigas. Tas pareigas metė vienas iš dvylikos, kas sudaro 8.5%. Dabar tokio procento kunigų, kurie mestų kunigystę. 1967 m. iš 60,000 JAV katalikų kunigų kunigystę metė virš 700, kas sudaro tik 1% su viršum. O iš jų tik 300 su viršum vedė. Tai rodo, kad ir iš kunigystę metusių kunigų tik apie 50% teveda. Taigi celibatas nėra toks baisus dalykas, o labai kilnus ir vertingas kunigams.    

KAM GIMIMŲ KONTROLĖ

     Katalikų Bažnyčios aukštoji vadovybė pradeda kalbėti apie gimimų kontrolę, nurodydama tam tinkamus būdus. Nors tie nurodymai (popiežiaus Pauliaus VI enciklika “Humanae vitae”) gal bus ir laikini, bet ir jie skelbia gimimų kontrolę — naudojimą nevaisingų periodų.

     Gimimų kontrolė turėtų būti vykdoma tamsiaodžių pasaulyje bei baltaodžių didžiųjų tautų tarpe. Mažoms tautoms tie nuostatai netiktų. Mums tik tektų skatinti, kad fiziškai ir dvasiškai vertingos lietuvių šeimos būtų gausios.

J. J., Sudbury, Kanada