1918-1968

LYGINANT anuos Nepriklausomybės paskelbimo laikus su šiais, nejučiomis kyla visa eilė klausimų. Keliolika jų pateikėme skirtingų pažiūrų asmenims. Keletas jų yra atsakomi šiame žurnalo numeryje. Kiti tebelaukia atsakymo.

Nemaža lietuvių išeivių yra nustoję vilties, kad Lietuva atgaus nepriklausomybę. Rečiau pasitaiko teigiančių, kad nepriklausomybei atgauti dabar yra geresnės sąlygos negu XX-ojo amžiaus pradžioje. Jūsų nuomone, ar anuomet, ar dabar sąlygos yra palankesnės Lietuvai atgauti nepriklausomybę? (Atsako Simas Sužiedėlis str. "Viltis vėl atgauti nepriklausomybę", 50 psl.)

Kokių pasaulėžiūrų žmonės dirbo anuomet Lietuvos nepriklausomybei atgauti ir koks buvo katalikų vaidmuo tame darbe? (Atsako prel. M. Krupavičius str. "Pastangos siekiant Lietuvos laisvės", 51 psl.)

Anuomet Lietuvos laisvės siekusieji asmenys buvo susiskirstę į skirtingų pažiūrų grupes. Taip yra ir dabar. Kaip vertinti tokį susiskaldymą? (Atsakoma Mykolo Biržiškos mintimis "Apie iniciatyvą ir nesusipratimus", 53 psl.)

Paskelbus nepriklausomybę anuomet, prieš ką lietuvių tautai teko kovoti tai nepriklausomybei išsaugoti? Kaip susikūrė Lietuvos kariuomenė? Iš kur savanoriai? Kokia buvo jų dvasia? (Atsako pulk. Petras Genys str. "Kovose už Lietuvos nepriklausomybę", 55 psl.)

Kaip JAV gyvenantieji lietuviai padėjo Lietuvai atgauti nepriklausomybę anuomet ir ką dabartiniai išeiviai gali ir turi daryti tiek JAV, tiek kituose pasaulio kraštuose? (Atsako Leonardas Šimutis str. "Amerikos Lietuvių veikla 1918 m. ir vėliau", 55 psl.)

Ką jums reiškia ši Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 50 metų sukaktis? (Iš jaunimo atsako Rūta Domarkaitė, Mykolas Drunga ir Ramunė Kviklytė, 60 psl.)