KELTI JAUTRIAS PROBLEMAS

    Mūsų rašytojai ir skaitanti publika labai vertina “Laiškų Lietuviams” redakcijos pasirinktą liniją. Visuomenė ypatingai brangina “Laiškų Lietuviams” norą supažindinti skaitytojus ne tik su religiniais klausmais, bet taip pat su socialinėmis, psichologinėmis bei sociologinėmis problemomis.

    Skaitytojai tikisi, kad “Laiškų” leidėjams nepritruks drąsos kelti visas jautrias problemas, liečiančias ne tik mūsų išeivių pirmąją kartą, bet ir jos sekančias kartas.

    Noriu palinkėti “Laiškams Lietuviams” įtraukti daugiau bendradarbių į savo gretas ir suteikti jiems palankias sąlygas nesuvaržomai reikšti savo mintis.

Dr. Edm. Ringus, kalbėdamas mecenatų vardu konkurso premijų įteikimo iškilmėse

VASARIO NUMERIS

    Nemaža dalis šio numerio medžiagos skirta 50 metų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sukakties temomis... Gerai tačiau, kad nesiribota vien tik veteranais. Pasitelkta ir jaunimo atstovų... Mėgiama dabar kulti tema (ne retai pelus su grūdais maišant) yra bendravimo su tautiečiais okupuotoje Lietuvoje. Šį kartą žurnale skelbiami šios temos anketiniai atsakymai. Aplamai, skyriuos ir pabrėžtinų temų parinkime jaučiama akyli redaktoriaus nuovoka. Šitai liudija net ir antraščių parinkimas, pvz. “Protestantai apie popiežių, katalikai apie Liuterį”.

Draugas, III. 30

    Na, tikrai, šis numeris jaudina. Man labai patinka tas žvilgsnis į praeitį ir dabartį. Labai įdomūs ano meto kūrėjų atsiminimai. Žodžiu, gyvas, gyvybingas, reikalingas ir t. t. Linkėjimai ir tolimesnio tokio įkvėpto redagavimo!

E. V., J.A.V.

    Perskaičiau ir apsidžiaugiau. Juk tai sunkiausia tema — mūsų Nepriklausomybės sukaktis. Visa taip seniai kartojama, suprantama, ir jomis pagrįstos paskutiniosios istorijos pamokos. Šį kartą Jūsų naujas būdas — klausimų formoje — įnešė gyvo žmogaus nuomones. Netyčia ir pats lygini mintyse savąją galvoseną. Gerai, kad visi taria žodį — tie, kurie Lietuvą kūrė (prel. M. Krupavičius), o likusieji, kurie prisimena vaikystėje ar jaunystėje, bet jos meile gyvena... išėjo tokia gyva sukaktis, senom, senom nuotraukom pamarginta.

Gailutė Valiulienė, Čikaga

DAR APIE SAUSIO NUMERĮ

    Tikrai elegantiškas ir patrauklus... Man iš turinio patinka pasikalbėjimas su Tėvu Kijausku — tikrai smagu pagaliau girdėti ne dejavimus apie “sumaterialėjusi” pasaulį, bet ir tai, kad kas nors gero mūsų laikų žmonėse randasi, ir angažavimąsi ant to statyti ir savo darbą... Antraščių vinjetės labai elegantiško šrifto...

    Pakeitėt skyrių sunkias antraštes lengvesnėm, bet man (bent man) jos dar perdidelės. Šiaip viršelio pakeitimas vykęs... Iš psichologų anketos laukiau truputį daugiau. Ši dalis buvo per bendra, per akademiška...

Sausio nr., 51 psl., 1 stulp., 24 eil., vietoj 1963 m. turi būti 1863.

ANKETA APIE BENDRAVIMĄ

    Man patiko mintis daryti apklausinėjimą dėl bendravimo su Lietuva. “L. L.” čia tikrai pagavo įdomią temą, kuria mažai galvojama, o daug deklamuojama.    . ,

A. L.

    Buvo įdomu perskaityti anketą. Daugumas kitų žmonių motyvų už bendravimą galėtų būti mano pačio.

M.B.