AKIRAČIAI

Skaudi žinia žaibo greitumu aplėkė Detroito lietuvių koloniją ir visą Ameriką, kai liepos 9 automobilio katastrofoje mirė kun. Bronius Dagilis. Jis buvo visų Detroito lietuvių nuoširdžiai mylimas, nes jis buvo geros širdies tikras lietuvis kunigas...

Čia tik norėčiau iškelti, kokią skaudžią pamoką patyrė tiek a. a. kun. Br. Dagilis, tiek jo brolis Antanas, tiek daugelis Detroito ir visos Amerikos lietuvių laidotuvių šv. Mišių metu. Ar ne gyvenimo ironija, kad tokio lietuviško kunigo laidotuvių šv. Mišios buvo atnašaujamos angliškai? Taip. Lietuviškoj lietuvių pinigais statytoje parapijoj lietuvių vyskupui, lietuvių klebonams ir kitiems kunigams atnašaujant šv. Mišias už mirusį lietuvį kunigą, dalyvaujant virš 300 lietuvių, šv. Mišios atnašaujamos angliškai. Jiems buvo lietuviškai perskaityta tik evangelija ir pasakytas pamokslas bei sugiedota pora giesmių.

Ši karti gyvenimo ironija turėtų mus sukrėsti ir pažadinti ateičiai. Juk Vatikano II suvažiavimas leido mums ir kitoms tautoms šv. Mišias atnašauti savo tautine kalba...

Nebandysiu čia aiškinti, kodėl taip atsitiko ir nelinksniuosiu jokių pavardžių, nes nenoriu pažeisti nei kieno autoriteto, nei užsitraukti rūstybę...

Gal a. a. kun. Bronius Dagilis tam ir mirė, kad įžiebtų mūsų širdyse vieningumo ir susipratimo dvasią ir suteiktų mums daug energijos, ginant savo šventas teises lietuviškose parapijose, nes Dievo keliai mums, mirtingiesiems, nėra žinomi. Niekas kitas už šias mūsų teises nekovos. Ko nepadarys dabartinė lietuviškoji karta, to gal visai neturės galimybių padaryti sekančios kartos. O jei išnyks lietuvybė ir lietuvių kalba lietuviškose parapijose, išnyks ji ir visame šiame krašte. Tad, mieli lietuviai, darykime, ką galime šiandien.

Vytautas Kutkus, Detroit