RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS KOVAS/MARCH 1977 VOLUME XXVIII NO. 3

ATGAILA IR SPORTAS

73

Juozas Vaišnys, S.J.

EILĖRAŠČIAI

76

Alfonsas Tyruolis

KRIKŠČIONIŠKĄ TOLERANCIJĄ UGDANČIOS MINTYS

77

Alfonsas Grauslys

KETURI AMAZONIJOS LIETUVIAI

81

A. Saulaitis, S.J.

IŠ DVIRATININKO KELIONIŲ (III)

86

A. Tamošaitis, S.J.

GLOBALINĖ ŽMONIJOS GEROVĖ

89

Vytautas P. Zubas

PAVYDAS, IŠTIKIMYBĖ IR KAILIO VANOJIMAS

93

Vytautas Kasnis

KAIP IŠSAUGOJAU ŠEIMĄ

95

Nijolė ir Ramunė

HEIDEGGER — EGZISTENCIALIZMO FILOSOFAS

98

J. Venckus, S.J.

KALBA

100

Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

102

D. ir G. Vakariai

TRUMPAI IŠ VISUR

104

J. Pr.

DAIL. ANTANAS TAMOŠAITIS

108

H. Nagys ir V. Vizgirda

Šis numeris yra iliustruotas Antano Tamošaičio dailės darbų nuotraukomis. Viršelio nuotrauka — Eugenijaus Būtėno. Kaip ši nuotrauka padaryta, fotografijos specialistams nebus sunku suprasti, kitiems gal reikės pagalvoti. Ją galėtume pavadinti “geležiniu veidu”. Kartais būna akmeninės žmonių širdys, kurios nieko nejaučia, ir geležiniai veidai, kuriuose nepastebėsi žmogiškų jausmų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.