ATSIŲSTA PAMINĖTI

Anatolijus Kairys. LOTOFAGŲ ŠALY. Eilėraščiai. Iliustravo Ada Sutkuvienė. Išleido Lietuvių literatūros bičiuliai 1982 m., P.O. Box 29060, Chicago, IL 60629. 95 psl., kaina 7 dol.

Antanas Gustaitis. KO LIŪDI, PUTINĖLI? Eleginės satyros. Aplankas Romo Viesulo. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1982 m., 7338 S. Sacramento Avė., Chicago, IL 60629. Kieti viršeliai, 95 psl., kaina 7 dol.

Jurgis Jankus. PAPARČIO ŽIEDAS. Pasakojimai. Šios knygos rankraštis yra laimėjęs Lietuvių Bendruomenės 1981 metų Literatūros premiją.  Viršelis dail. G. Čepaitytės. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1982 m., 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629. 393 psl., kaina 10 dol.

A.P. Bagduons. GYVENIMAS NAJŪKAA. Žemaitiški apsakymaa. Viršelį piešė dail. Petras Aleksa. Išleido Kražiškių sambūris 1982 m., 2440 W. 69th St., Chicago, IL 60629. 190 psl., kaina 6 dol.

DABARTINĖ LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA. Redagavo Juozas Vaišnys, S.J. Medžiagą apie rašybą ir skyrybą paruošė Juozas Vaišnys, S.J., apie svetimųjų tikrinių vardų rašymą — prof. dr. Antanas Klimas. Išleido JAV LB Kultūros taryba 1982 m. Spaudė N. Pr. Šv. Marijos seserų spaustuvė Putnam, Ct. Tiražas — 1000 egzempliorių. 56 psl., kaina 3 dol. Mecenatas — Lietuvių Fondas.

Tai seniai daugelio lauktas leidinėlis, kuriame paaiškinama, kokie rašybos pakeitimai dabar įvesti ir patvirtinti Lietuvoje. Taip pat pridėta ir kai kurių kitų rašybos klausimų, dažniau kai kuriems keliančių abejonių. Paskutiniame Mokslo ir kūrybos simpoziume Lituanistikos Instituto taryba šią rašybą patvirtino ir prašo, kad nuo šiol jos laikytųsi mūsų spauda ir mokyklos.

Vincentas Liulevičius. IŠEIVIJOS VAIDMUO NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATKŪRIMO DARBE. Išleido Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 1981 m., 5620 S. Claremont Avė., Chicago, IL 60636. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas. Kieti viršeliai, 398 psl., kaina 12.50 dol. Knygą galima užsisakyti čia paduotu PLB adresu.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

Po 2 dol. aukojo: J. Gustams, S. Jakubonienė, L. Morkūnas, M. Šulaitienė, K. Štuopienė, V. Matulionis, B. Tamošiūnienė, E. Nelsienė, C. Petrulis, kun. A. Goldikovskis, A. Barzdukas, V. Vardys, M. Bumbulienė, V. Knyvaitė, J. Abraitis, B. Augustauskienė, B. Balys, S. Jautokaitė, I. Truškūnienė, J. Yla, G. Žukauskienė, G. Ažubalis, L. Barauskas, A. Venclovas, B. Kliorė, T. Bogušienė, I. Ulpaitė, V. Butvydas, L. Milukienė, kun. J. Pakalniškis, B. Juozapavičienė, J. Stonkus, P. Gulbinskas, kun. A. Sabas, A. Miselis, J. Stasiūnaitis, V. Mikuckis, S. Nyerges, A. Sirutis, M. Gureckienė, E. Gimžauskienė, A. Gumbinienė, J. Paovys, O. Kukarskienė, J. Rugienius, J. Kliorienė, E. Josen, P. Norkus, M. Malcius, G. Balčiūnienė, E. Jaškus, J. Butvilą, G. Indreika, J. Plačas, V. Sinkus, S. Strokienė, J. Zalagėnas, T. Alenskienė, E. Eidėnienė, P. Grušas, I. Medžiukas, E. Vaišnienė, E. Nemickienė, J. Mikulionis, P. Dalinda, A. Garkūnas, M. Venckus, S. Butkus, J. Grigaitis, J. Guobužis, F. Jurjonienė, D.    Kojelytė, E. Šimkus, V. Vaitkevičienė, K. Mašiotienė, Z. Grybinas, O. Dovydaitienė, J. Lašinskas, E. Bielkevičius, V. Šniuolienė, O. Ramanauskienė, kun. E. Statkus, A. Lipnickas, A. Povilaitienė, M. Kuncienė, L. Paulavičienė, A. Kalnėnas, A. Kuolas, E. Susmaras, V. Laniauskas, J. Paulėnas, J. Juknelienė, P. Tomasevičius, K. Stasiulienė, V. Vizgirda, K. Puskunigis, M. Zidžiūnienė, K. Trečiokas, K. Sragauskas, J. Andrašiūnas, J. Stankaitis, E. Vindašienė, M. Barienė, G. Baltrušaitis, J. Šlapkauskas, E. Gaškienė, J. Stanaitis, A. Griškus, prel. J. Kučingis. L. Krajauskas, A. Pakštys, A. Tumosa, kun. A. Gleveckas, kun. A. Kardas, J. Banėnas, D. Jakas, J. Pleinys, A. Dibulskis, S. Daučanskas, E. Jasaitienė, E. Laukaitienė, A. Šimkus, K. Barūnas, L. Gailiušienė, J. Kęsgailienė, P. Montvila, A. Malėta, I. Simonaitienė, M. Raugienė, V. Bartuška, V. Marcinkevičius, E. Vaitkūnienė, J. Jūragis, A. Baradas, A. Smilga, A. Belickas, M. Jurgutis, E. Sniegaitienė, J. Vembrė, O. Kaselis, P. Žilinskas, R. Šliažas, J. Gataveckas, V. Andriukaitis, V. Gliosas, A. Jokūbaitienė, L. Kairys, L. Vedegys, V. Rupinskas. C. Surdokas, J. Bu-jauskas, R. Pikūnienė, P. Vilutis, K. Barzdukas, A. Jadviršienė, V. Musteikienė, A. Stočkus, J. Stočkus, S. Tarasevičius, G. Dambras, S. Daržinskis, V. Janulaitis, E. Olšauskas, F. Dimgaila, Č. Masaitis, P. Baužys, A. Januška, D. Valiukėnaitė, A. Styra, A. Šiaučiūnas, J. Puodžiūnas, T. Gleveckienė, M. Kvedaras, D. Mieliulienė, A. Smolinskas, M. Matuzienė, V. Kizlaitis, A. Lipčienė, P. Antanavičius, S. Bakšys, V. Vitkus, B. Staškevičius, L. Murauskienė, E. Barškėtienė, M. Graužinis, E. Korzonas, A. Poskočimas, I. Šalčiuvienė, E. Vilimaitė, A. Stepaitis, O. Nagelė, A. Ruigys, H. Milaknienė, A. Dragūnevičienė, M. Kudirkienė, kun. P. Sabulis, A. Janušis, J. Valaitis, P. Dirda, V. Kupcikevičius, E. Matukas, B. Morkūnienė, J. Prunskis, A. Pocius, V. Petkienė, A. Sruoga, F. Masaitis, D. Balsienė, kun. V. Pikturna, V. Sidabras, J. Lapšienė, M. Juzaitienė, J. Rugys, V. Rutkauskas, S. Barmienė, P. Simanauskas, K. Remėza, E.    Tutinienė, E. Šilgalis, M. Titienė, A. Žvirblienė, M. Jonikienė, A. Jankauskaitė, J. Paronis, M. Kuprienė, V. Statkus, S. Pareigienė, A. Kašubienė, H. Žitkienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.