• Meilės misininkės, Motinos Teresės įkurtoji vienuolija, jau 1980 m. birželio 15 d. darbavosi 63-se vietose Indijoje, Venecueloje, Tanzanijoje, Australijoje, Jordane, Anglijoje, JAV-se, Bengladeše, Izraely, Jemene, Peru, Naujoje Gvinėjoje, Meksikoje, Guatemaloje, Filipinuose, Argentinoje, Panamoje, Libane, Vakarų Vokietijoje, Brazilijoje, Kenijoje, Ruandoje, Belgijoje, Prancūzijoje. Jau 1979 m. jos laikė 158 įstaigas, turėjo 1.187 seseles, 411 naujokių, 120 postulančių. 1979 m. padėjo 2.876 mirštantiems, turėjo 495 vežiojamas klinikas, 103 raupsuotųjų kolonijas, 49 našlaitynus, 107 mokyklas varguolių rajonuose, 140 siuvimo kursų, 64 maitinimo centrus, 7 alkoholikų-narkotikų centrus.

•    Romoje, Tarptautinių studijų savaitėje praeitų metų pabaigoje, kalbėjo prof. P. Rabikauskas, S.J., tema: “Lietuva tarp Vakarų ir Rytų viduramžių laikotarpyje”, o Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto — St. Lozoraitis skaitė paskaitą: “Krikščionybė Lietuvoje kaip religinių, civilinių bei kultūrinių vertybių šaltinis”.

•    Auschwitzo kalinys kun. Maksimilijonas Kolbe spalio mėn. 10 d. bus popiežiaus paskelbtas šventuoju. Jau prieš 10 metų jis buvo paskelbtas palaimintuoju. Buvo gimęs 1894 m. Lenkijoj, studijavo 9 m. Romoje. Grįžęs į tėvynę, pasišventė spaudos apaštalavimui. Tą darbą turėjo pertraukti, 1930 m. išsiųstas 6 metams į Japoniją. Kun. Kolbe Lenkijoj įsteigė didelio pasisekimo turėjusį dienraštį “Dzie-nik Maly”, organizavo radijo programas. 1939 m. naciai jį areštavo. Kai naciai Auschwitze pasmerkė mirti vienos šeimos tėvą, kun. Kolbe pasiūlė savo gyvybę už jį. Jo heroiška mirtis praskambėjo po visą pasaulį. Jo garbei statomos bažnyčios ir koplyčios.

•    Prancūzijos prezidentas Mitterand aplankė popiežių Joną Paulių II ir su juo privačioje audiencijoje kalbėjosi 65 min.

•    Jonas Paulius II savo asmeniškuoju sekretoriumi turi Stanislovą Dziwisz, o nuo vasario 17 d. vieton buvusio airio sekretoriaus kun. J. Magee, kuris paskirtas apeigų tvarkytoju, antru sekretoriumi popiežius pasirinko Zairo, Afrikos, prelatą Emery Kabongo, 38 m.

•    Šri Lankos, Azijoje, prezidentas ir min. pirmininkas dalyvavo atidaryme vadinamo Broliškos meilės kaimo, kurį pastatė jėzuitas misininkas kun. Battaglia, toje šalyje besidarbuojąs daugiau kaip 20 metų. Pastatė italų katalikų surinktomis aukomis. Kaime yra apie 100 namų su sodais. Apgyvendinta apie 100 neturtingų šeimų. Dabar kun. Battaglia Italijos katalikų lėšomis stato dar 200 namukų varguomenei.

•    Indianos gubernatorius Robert Orr pasirašė nuostatą, pagal kurį tėvams turi būti pranešta, jeigu nepilnametė nori padaryti abortą.

•    Ugandoje pelenų dieną kareiviai įsibrovė į Kampalos katedrą, ginklais grasindami išvarė apie 1500 tikinčiųjų į lauką ir suėmė apie 60 civilių, jų tarpe keletą vaikų; tardė, net ir mušdami, ar jie nežino besislapstančių partizanų.

•    Ligoniai, gydomi ligoninėse ar besigydą namuose, net jeigu jiems ir nereikia nuolat gulėti lovoje, gali šv. Komuniją priimti praslinkus tik 15 minučių po valgio. Ta pačia privilegija gali naudotis gyvenantieji senelių prieglaudose ar žmonės, kurie dėl senyvo amžiaus turi pasilikti namuose. Asmenys, kurie slaugo ligonius ar prižiūri senelius, norintieji su jais priimti šv. Komuniją, gali priimti susilaikę tik 15 min. nuo valgio.

•    Lenkijoje politiniams kaliniams šeima gali nusiųsti du siuntinius per mėnesį. Jeigu kuri šeima neišsigali, Bažnyčia tai padaro.

•    Kardinolų kolegijoje šiuo metu yra 122 nariai. Iš jų 62 kardinolai yra europiečiai, 22 iš Lotynų Amerikos, 13 Šiaurės Amerikos, 12 Afrikos, 10 Azijos ir Okeanijos. Dar vienas kardinolas, popiežiaus Jono Pauliaus 1979 m. paskirtas “in pectore”, nėra žinomas. Yra duomenų spėti, kad jis yra lietuvis.

•    D. Britanija pirmą kartą po 450 metų paskyrė savo ambasadorių prie Šv. Sosto. Popiežius Jonas Paulius II priėmė kredencialus ambasadoriaus Sir Mark Heath, 54 m., o karalienė Elzbieta II priėmė apaštališkąjį pronuncijų arkiv. Bruno Hein. Priimdamas naująjį ambasadorių, popiežius Jonas Paulius II pareiškė, kad artėjantis jo apsilankymas D. Britanijoje sustiprins abiejų pusių ryšius. Dėl karinės įtampos tarp D. Britanijos ir Argentinos atsilankymas gali būti atidėtas.

•    Popiežius Jonas Paulius II savo kelionėje į Portugaliją, gegužės 12-15 d., apsilankymui Fatimoje paskyrė visą parą — gegužės 15 d.

•    Iš Centro Amerikos 22 mil. gyventojų net du milijonai yra pabėgėliai. Nikaragvos, Hondūro, Costa Ricos, Guatemalos ir Salvadoro pabėgėliams buvo nusiųsta 10 mil. dolerių vertės paramos. Iš tos sumos apie 6 mil. nusiuntė JAV katalikai.

•    Kolumbijoje bendru vyskupų nutarimu visose katalikų parapijose buvo suorganizuotos maldos už priespaudą kenčiančią Lenkiją.

•    JAV atstovų rūmai vienbalsiai, santykiu 388:0, nutarė, kad jie nori turėti kapelioną, kuris pradeda atstovų posėdžius malda ir kuris atlieka kitas religines apeigas. Tai buvo atsakymas į ateistės Madalyn Murray pastangas panaikinti maldą atstovų rūmuose.

•    JAV eksperimentinės biologijos suvažiavime New Orleans mieste prof. Arun Rawat painformavo apie 15 mėnesių vykdytus tyrimus, kurie išryškino, kad jeigu kūdikio laukianti ar naujagimį maitinanti motina naudoja alkoholinius gėrimus, tai tas sulėtina svarbių smegenų dalių vystymąsi naujagimy, mažina jo protinius sugebėjimus ar net gali būti priežastimi, kad vaikas bus protiškai atsilikęs.

•    Žurnalas ’’Money” skelbia, kad tos protestantų sektos, kurios pasireiškė liberalumu abortų klausime ir kurios pradėjo šventinti kunigėmis moteris, ėmė netekti jų bažnyčioms priklausančių narių ir ėmė mažėti jų finansinė parama. Daugelis tikinčiųjų iš tų liberalių bendrijų persimetė į konservatiškesnes. Tas pats žurnalas pastebi, kad katalikų parapijų finansiniai sunkumai atsiranda dėl padidėjusių išlaidų mokykloms išlaikyti.

•    Texas valstijoje įkurta nauja vyskupija — Victoria. Jos vyskupu paskirtas Charles Grahmann.

•AFL-CIO darbininkų unija savo aukščiausią Murray-Green-Meany žymenį šiemet paskyrė prelatui George Higgins, įvertindama jo veiklą darbininkijos labui. Prel. Higgins profesoriauja Katalikų universitete Vašingtone.

•    Nikaragvoje Didžiosios Savaitės procesijoje dalyvavo arti 100.000 žmonių, nepaisant vyriausybės pastangų darbininkus prilaikyti dirbtuvėse ir įstaigose prie kasdienių darbų. Didžiojo Penktadienio procesija sostinėje Managvoje tęsėsi daugiau kaip tris valandas.

•    JAV katalikų universiteto Vašingtone, D.C., naujuoju rektoriumi paskirtas jėzuitas William Byron, ligšiolinis Scrantono, Pa., universiteto rektorius.

•    Buvęs De Paul universiteto Čikagoje dekanas William Cortelyou mirė balandžio 21 d., sulaukęs 70 m. amžiaus.

•    Indijoje pirmame charizmatinio sąjūdžio suvažiavime dalyvavo daugiau negu 10.000 indų katalikų.

•    Vengrijoje popiežius Jonas Paulius II paskyrė du vyskupus: kun. dr. J. Szendi paskirtas Veszprem vyskupijos apaštališku administratoriumi, o kun. dr. G. Poka paskirtas Szombathely vyskupo Fabian pagalbininku.

•    Indonezijoje nuo šių metų vasaros pradės veikti antras katalikų universitetas Kupano mieste. Pirmas katalikų universitetas įsteigtas 1981 m. Ende mieste. Indonezijoje yra 147 mil. gyventojų, jų tarpe apie 2.700.000 katalikų.

•    Kardinolas John Cody, Čikagos arkivyskupas, mirė balandžio 25 d., sulaukęs 74 m. amžiaus., pernai atšventęs kunigystės 50 metų sukaktį. Čikagos arkivyskupiją valdė daugiau kaip 16 m. Sirgo diabetu ir širdimi. Čikagos arkivyskupijos laikinu valdytoju buvo patarėjų tarybos išrinktas ligšiolinis kancleris kun. J. R. Keating. A.a. kard. Cody balandžio 29 palaidotas vyskupų kriptoje Mt. Carmel kapinėse.

•    Vysk. Liudas Povilonis, lankydamasis Romoje, balandžio 20 d. popiežiui Jonui Pauliui II įteikė lietuvių menininkų paruoštą albumą: “Kauno arkikatedra bazilika”. Tai didelio formato albumas — rinkinys spalvotų Kauno arkikatedros bazilikos nuotraukų, kur kaligrafiškai įrašyta joje esančių meno kūrinių istorija. Vysk. Povilonis, Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius, buvo popiežiaus pakviestas kartu vakarieniauti.

•    Šv. Sostas 1982 m. kovo 8 d. paskelbė naują potvarkį, kuriuo dvasiškiams draudžiama jungtis į draugijas ir sąjūdžius, kurie savo prigimtimi ir veiklos metodais yra kliūtis vienybei su Bažnyčios hierarchija arba kliudo atlikti kunigiškas pareigas. Kunigai neturi tarnauti partijai, o kaip Evangelijos skelbėjai, turi aukoti savo jėgas Kristaus kūno dvasiniam atgimimui. Taip pat draudžiama būti nariais tų dvasiškuos sąjungų, kurios siekia politinių tikslų, nors prisidengdamos žmogiškų idealų, taikos ar socialinės pažangos tikslais. Pajutę, kad šis potvarkis nukreiptas ypač prieš komunistų pastangas kurti jų kontroliuojamus dvasiškijos junginius, Vengrijos komunistai ėmė kaltinti Vatikaną, kad tuo sugriovė vadinamą rytų politiką. Smarki reakcija pasireiškė ir Čekoslovakijoje, kur valdžios įsteigta “Pacem in terris” kunigų organizacija valdo Bažnyčią. Panašią organizaciją yra sudariusi ir Jugoslavijos komunistų valdžia, kuri, keršydama už naują Vatikano nuostatą, Jugoslavijos klebonams ir kunigams pasiuntė šaukimus pakartoti karinį apmokymą, versdama net ir Velykas praleisti ne prie altoriaus, o pratybose su šautuvu.

•    Aktoriaus Pat Boone duktė Cherry ir jos vyras Dan iš protestantizmo perėjo į katalikybę, džiaugdamiesi radę sau “tikrus namus katalikų Bažnyčioje”, taip jie dabar pareiškė spaudai.

•    Kinijos komunistų dienraštis “China Daily” palankiai aprašė XVII šimtmečio misionierius jėzuitus: italą matematiką kun. M. Ricci, vokietį astronomą kun. J. A. Scall ir belgą astronomą F. Verbiest. Laikraštis išryškino jų įnašą į Kinijos mokslą. Mao Tsetungo laikais šie jėzuitai buvo kaltinami imperialistinės kultūros skleidimu.

•    Nuo poeto Maironio mirties birželio 28 d. sueina 50 metų, o nuo gimimo — spalio 21 d. sueis 120 m. Abidvi šias sukaktis Liet. Rašytojų draugija paminės savo suvažiavimo metu gegužės 22-23 d. Clevelande. Maironio minėjimui yra skiriama pirmoji diena Poezijos dienų, gegužės 28 d., Čikagoje.

•    Draugo romano premija 2000 dol. paskirta rašytojai B. Pūkelevičiūtei už veikalą “Devintasis lapas”.

•    Lietuvių Fronto Bičiulių valdybos pirmininku yra išrinktas Balys Raugas iš New Jersey.

J. Pr.