religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1982 / BIRŽELIS - JUNE / VOLUME XXXIII, No. 6

MĖNUO, PAVADINTAS BAISIUOJU

181

 Danutė Bindokienė

MINTYS TĖVO DIENAI

184

 Dalia Staniškienė

STABDŽIŲ SVARBA GYVENIME

185

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

JŪS ESATE ŠVARŪS . . .

188

 Chiara Lubich

KUNIGO ĮTAKA ŽMOGAUS TIKĖJIMUI

189

 Danutė Bindokienė

NEREIKIA ŽODŽIŲ

193

 Dalia Staniškienė

LAIŠKAS LIETUVIAMS IŠ DELFŲ

195

 Nijolė Jankutė

“LKB KRONIKOS” DEŠIMTMETIS

201

I štraukos iš “Kronikos”

MANO TĖVAS

204

V ytautas Kasniūnas

TĖVYNĖJE

209

 Gediminas Vakaris

KALBA

213

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

214

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos ir iš “Laiškų lietuviams” metinės šventės. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.