ATSIŲSTA PAMINĖTI

Petras Stravinskas. ATSIMINIMAI IR PASAULĖŽVALGA. Antroji knyga iš serijos “Raštai ir Credo”. Išleido P. Stravinsko raštams leisti komitetas, 6437 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 6C629. 216 psl., kaina 6 dol. Knygoje yra įdomių atsiminimų iš Lietuvos, o taip pat pasaulėžvalginių straipsnių, jau anksčiau buvusių išeivijos lietuvių periodinėje spaudoje.

ĮŽIEBTA KIBIRKŠTIS. Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos moksleivių metraštis, 1931 - 1982 mokslo metai. Redagavo ir spaudai paruošė Regina Kučienė. Viršelis Jono Maleiškos. Nuotraukos Jono ir Arūno Tamulaičių. Piešiniai Vitos Kriščiūnaitės ir Rimos Stroputės. Spaudė Mykolo Morkūno spaustuvė. Didelis formatas, 160 psl., daug iliustracijų.

Algirdas Gustaitis. ALGIS TRAKYS ir TAKSIUKAS ŠLEIVYS. III dalis. ŽUVININKAI. Išleido JAV LB Švietimo taryba 1981 m. Čikagoje. Finansavo autorius ir Švietimo taryba. Dailininkė Jina Leškienė, Didelis formatas, 32 psl., spalvotos iliustracijos, kaina 2 dol. Knygelė tinka pradžios mokyklos vidurinių skyrių mokiniams. Galima užsisakyti šiuo adresu: A. Kareiva, 6559 S. Richmond Ave., Chicago, IL 60629.

ŠVENTO PRANCIŠKAUS GIMIMO JUBILIEJUI. Paruošė Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. Išleido Tėvai Pranciškonai 800 metų nuo šv. Pranciškaus gimimo sukakčiai paminėti. 32 psl.

LITUANUS. Vol. 28, No. 2. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Adresas: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629.

DABARTINĖ LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA. Redagavo Juozas Vaišnys, S.J. Medžiagą apie rašybą ir skyrybą paruošė J. Vaišnys, S.J., apie svetimųjų tikrinių vardų rašymą — prof. dr. Antanas Klimas. Išleido JAV LB Kultūros taryba 1982 m. Mecenatas — Lietuvių Fondas. 56 psl., kaina 3 dol. Tai seniai lauktas leidinėlis, kuriame paaiškinama, kokie rašybos pakeitimai dabar įvesti ir patvirtinti Lietuvoje, Taip pat pridėta ir kai kurių kitų rašybos klausimų, kai kuriems dažniau keliančių abejonių. Paskutiniame Mokslo ir kūrybos simpoziume Lituanistikos Instituto taryba šią rašybą patvirtino ir prašo, kad nuo šiol jos laikytųsi mūsų spauda ir mokyklos. Knygelė gaunama pas platintojus.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS

100 dol. aukojo P. Strumskienė.

50 dol. aukojo E. Jonušienė.

Po 30 dol. aukojo: S. Jurskytė, D. Valantinaitė.

20 dol. aukojo J. Ivašauskienė.

14 dol. aukojo A. Aviža.

Po 12 dol. aukojo: H. Bagdonienė, I. Plechavičius.

Po 10 dol. aukojo: V. Poderys, M. Škėma, P. Balandis, Skodienė.

9 dol. aukojo A. Pilipavičius.

Po 8 dol. aukojo: M. Pranckevičienė, S. Kalvaitienė, J. Jurienė.

Po 7 dol. aukojo: T. Bukaveckas, D. Šatas, J. Naikelis, S. Santvaras, B. Simonaitienė, E. Zenkevičienė, V. Mitkus, M. Strungienė, A. Žemaitaitienė, T. Varanka, J. Rumbutis.

Po 6 dol. aukojo: L. Kupcikevičius, E. Jokubkienė, M. Jasiulevičienė.

Po 5 dol. aukojo: A. Šembrotas, B. Kūkalis, J. Kačkelis, K. Balčiūnas. J. Stanislovaitienė.

Po 4 dol. aukojo: J. Gasperas, A. Boreišis, A. Margevičienė, A. Piktiužis, A. Puzinienė, A. Mingėla, G. Biskis, P. Macnorius, J. Tamulis, S. Jokubauskas, V. Mantautas, A. Venckus.

3 dol. aukojo S. Einikis.

Po 2 dol. aukojo: T. Šakienė, R. Petronienė, A. Bilaitienė, B. Apanavičienė, O. Jesiūnas, E. Gudinskienė, J. Lukoševičius, S. Čepas, O. Krasauskienė, D. Regina, S. Zatorskienė, B. Baras, B. Rygertienė, E. Trimakienė, R. Marchertienė, L. Radvila, A. Dičius, M. Kapočius, L. Senutienė, J. Krakauskaitė, S. Baltūsienė, J. Juška, D. Eidukienė, prel. A. Bačkis, A. Juodka, E. Juknevičienė, O. Michelevičienė, J. Penčylienė, J. Zadeikis, I. Budrys, kun. V. Karalevičius, Z. Martinaitienė, M. Levišauskienė, K. Stankūnas, V. Balutienė, Č. Grincevičius, J. Juška, J. Rutka, T. Vildžius, V. Leščinskas, A. Nekrašius, A. Drūtys, A. Kremerienė, B. Valavičienė, S. Ilginienė, A. Lietuvninkienė, H. Idzelis, A. Totoraitienė, E. Tribinevičienė, R. Kaunienė, M. Andriušienė, S. Galisienė, A. Liudžius, E. Strungys, A. Damijonaitis, V. Juodakienė, B. Kožicienė, T. Šaulienė, K. Staras, D. Kunskaitė, V. Sabalienė, B. Masalaitienė, J. Dūda, K. Orentienė, kun. D. Kenstavičius, J. Šukys, K. Keblys, P. Vitas, L. Kerulis, J. Mackevičius, J. Pakeltienė, A. Pretkelis, K. Grikinienė, A. Razutis, K. Miškinienė, B. Balčiūnienė, M. Milašienė, J. Jurgutis, A. Saldys, J. Plečkaitienė, L. Stuikienė, K. Daknevičienė, B. Konauka, O. Martišauskienė, B. Zvinakienė, S. Slavickas, R. Andrijauskienė, S. Grigaliūnienė, K. Valiuškienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.