Dr. Jonas Grinius. GROŽIS IR MENAS. Estetikos pagrindai. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Išleido Katalikų mokslo akademija 1981 m. Romoje. 400 psl., 37 iliustracijos.

Juozas Brazaitis. RAŠTAI. III tomas. Literatūros baruose, knygų vertinimai, tautosaka. Išleido “Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti” 1982 m. Aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. Redakcinė komisija: Alina Skrupskelienė, Česlovas Grincevičius. 568 psl., kieti viršeliai, kaina nepažymėta.

Icchokas Meras. SARA. Romanas. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1982 m. Čikagoje (7338 S. Sacramento Avė., Chicago, IL 60629). Aplankas Raimundo ir Lidijos Kazlų. 160 psl., kieti viršeliai, kaina 8 dol.

THE CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. Vol. 1. Nr. 1-9, 1972-1974. Išleido Kronikoms leisti draugija (6825 S. Talman, Chicago, IL 60629) Vilniaus universiteto 400 metų sukakčiai paminėti. Išvertė Nijolė Gražulienė. Įvadą parašė V. Vardys. Spaudė Loyola University Press. 457 psl., kieti viršeliai, kaina nepažymėta.

Bronius Kviklys. LIETUVOS BAŽNYČIOS. II tomas — Vilkaviškio vyskupija. Išleido Lithuanian Library Press — Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla 1982 m. Architektūriniai tekstai: dr. inž. Jurgis Gimbutas. Redakcija: kun. Pijus Brazauskas, Bronius Kviklys, Juozas Mažeika, Anicetas Tamošaitis, S.J., kun. dr. Juozas Vaišnora, M.I.C. Redakcijos artimi talkininkai: vysk. Vincentas Brizgys, Jonas Dainauskas, kun. Juozas Duoba, M.I.C., Nijolė Gražulienė, Algimantas Kezys, S.J., Vincas Lukas. Žemėlapiai: Albinas Karnius, Rimantas A. Žemaitaitis. Dailininkas ir techninis redaktorius Petras Aleksa. Tekstą rinko Aleksandras Pakalniškis, Jn. Spausdino M. Morkūno spaustuvė, 3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629. 480 psl., didelis formatas, daug iliustracijų. Tiražas — 2000 egz.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 50. Leidžia Kunigų Vienybė.

Kun. dr. Juozas Vaišnora, M.I.C. ERZBISCHOPF JURGIS MATULAITIS. Ein Apostel der lebendigen Kirche. 50 psl. vokiečių kalba knygelė apie arkiv. Jurgį Matulaitį.

Vyskupas Vincentas Brizgys. NEIŠSKIRIAMI TRYS NEŽINOMIEJI. Žmogus, pasaulis, Dievas. Sekant Roberts Geulluy “La vie de foi et Tashes terrestres”. Spausdino “Draugo” spaustuvė 1982 m. 264 psl., kaina 5 dol.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 27. Leidžia JAV LB Švietimo taryba. Redaguoja Stefanija Stasienė, 18112 Windward Rd., Cleveland, Ohio 44119. Administratorius Juozas Plačas, 3206 W. 65th PI., Chicago, IL 60629. Išeina du kartus per metus. Prenumerata 4 dol.

KUR GINTARAI. . . Šiuo vardu Montrealio lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras” išleido įdomią ilgo grojimo plokštelę, susidedančią iš žodžio, dainos ir muzikos, atliekamos liaudies instrumentų orkestro. Plokštelė labai įvairi, nenuobodi, puikiai sutvarkyta. Ją išklausius, pasidaro gaila, kad jau pasibaigė... Plokštelės kaina — 10 dol. Ją galima įsigyti knygų platinimo kioskuose, krautuvėse, laikraščių leidyklose arba tiesiog rašant plokštelės platinimo koordinatorei Irenai Lukoševičienei, 479 Bourbonnais, La Salie, P.Q. H8R 2Z2, Canada.

DAINAVA 25. Redagavo Vacys Rociūnas. Išdėstymą projektavo Paulius Jurkus. Viršelį piešė Nijolė Palubinskienė. ALRKF Jaunimo stovyklos leidinys “Dainavos” 25 metų sukakčiai paminėti. Leidinio mecenatai: Leonas ir Danutė Petroniai. Didelis formatas, 80 psl., daug iliustracijų.

Karolė Pažėraitė. SVETIMI VĖJAI. Viršelis Ados Korsakaitės-Sutkuvienės. 200 psl., kaina 6 dol. Spaudė M. Morkūno spaustuvė 3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629. Šiame romane autorė atvaizduoja atsikuriančios Lietuvos gyvenimą, kurį žiauriai sužaloja ir sugriauna okupantai, įsiveržę iš Rytų ir Vakarų.

Vladas Kulbokas. LIETUVIŲ RELIGINĖ POEZIJA. “Krikščionis gyvenime” leidinys, išleistas autoriaus lėšomis 1982 m. Kieti viršeliai, 268 psl., kaina nepažymėta. Čia apžvelgta visa lietuvių religinė poezija nuo protestantų ir katalikų senųjų giesmnynų iki partizanų poezijos.

SUBATOS VAKARĖLĮ. Vokietijos lietuvių jaunimo sąjungos išleistas dainynėlis. Daugiau kaip šimtas lietuviškų dainelių su gaidomis dviem balsams. Tai yra vienas geriausių iki šiol išleistų dainynėlių: taisyklinga kalba, tikslus tekstas, ko pasigendama kartais kituose dainynėliuose. Užsisakyti galima šiuo adresu: Ramunė Buivys, Romuva, 684 Lampertheim 4, West Germany. Kaina — 7 vokiškos markės (3.50 dol.). Platintojams — tik 5 markės.

Filatelistų draugijos “Lietuva” APŽVALGINIS LEIDINYS 1946-1981 m. Redagavo E. Jasiūnas. Meninis apipavidalinimas ir techninė priežiūra A. Beieškos. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Leidėjo adresas: 3329 W. 66th St., Chicago, IL 60629. Didelis formatas, kieti viršeliai, 88 psl., daug iliustracijų.