■    Lietuvos okupanto kultūriniams ryšiams leidžiamas laikraštis “Gimtasis kraštas” įsivedė naują skyrių: “Iš Lietuvos katalikų gyvenimo”. Pvz. spalio 16-22 d. numeryje rašo apie gausius dalyvius Šiluvos atlaiduose, apie Kauno kunigų seminariją, kurioje dabar 131 auklėtinis, apie arkiv. L. Povilonio lankymąsi Vatikane, kur jis užtruko apie 20 dienų, skelbia, kad Telšių vysk. Ant. Vaičius paskirtas Vatikano kongregacijos Dvasininkijos reikalams nariu, o Kaišiadorių vysk. V. Sladkevičius — Sakramentų kongregacijos nariu. Tačiau tyli apie ištremtą vysk. Steponavičių, apie Sibire kalinamus kunigus... “Gimtajam kraštui” nepavyks įrodyti, kad katalikai turi religijos laisvę Lietuvoje, kol nebus leista patiems katalikams turėti savą spaudą, kol nebus nuimti suvaržymai stojantiems į seminariją, kol nebus leista vaikus mokyti tikybos, kol nebus panaikinta kita priespauda.

■    Japonijoje išleista to krašto istorija — 22 tomų. Vienas ištisas tomas paskirtas keturiems japonams jėzuitams. Daug vietos skiriama kun. Julijonui Nakaura, kuris buvo 1633 m. nukankintas persekiojimo metu. Aprašomi kiti jauni japonai, kurie 8 m. išbuvę Europoje, grįžo kaip trijų krikščionių valdovų legatai Japonijon. Jie jau buvo tapę krikščionimis ir jėzuitais. Įjungimas kankinio ir kitų įžymių katalikų tarp istorinių asmenybių yra reikšmingas. Iki šiol tokie būdavo aplenkiami.

■    Vatikanas numato, kad šiais apyskaitiniais metais susidarys apie 56 milijonai dolerių deficito, išlaikant visas Bažnyčios centro įstaigas, nunciatūras, atliekant labdaros darbus.

■    Į Šiluvos atlaidus 1986 m. suvažiavo ne tik daug lietuvių, bet buvo iš tolimos Karagandos atvykęs vokiečių jaunimas ir giedojo bažnyčioje. Latviškai giedojo iš Latvijos atvykę maldininkai. Kiekvieno mėnesio 13-tą dieną būna Šiluvoje pamaldos už Lietuvą, prisimenant 1917 m. įvykusį Marijos apsireiškimą Fatimoje. Maldininkai su dideliu pamaldumu ir dėmesiu lanko Dievo Motinos statulą, kurią prieš keletą metų dovanojo Airijos katalikai ir kuri dabar pastatyta Šiluvoje.

■    JAV vyskupų konferencija Vašingtone užtruko keturias dienas. Vyskupai paskelbė ilgai ruoštą 115 pusi. dokumentą socialiniais klausimais, atkreipdami dėmesį į būtiną reikalą kovoti su neturtu.

■    Burundi valstybėje nacionalizuotos šešios iš aštuonių ten esančių katalikų seminarijų. Afrikos vyskupai savo ganytojiškame laiške pasmerkė šį vyriausybės žygį, kaip neteisėtą, priešingą krašto konstitucijai. Jau 1984 m. valstybės prezidentas Jean Baptiste Ragaza uždraudė kryžius už bažnyčios ribų ir uždraudė pamaldas dienos metu, kada yra darbo valandos.

■    JAV vyskupai lapkričio 12 d. Vašingtone vienbalsiai priėmė vysk. P. Baltakio pasiūlytą rezoliuciją. Lietuvos krikščionybės jubiliejaus proga jie pareiškė solidarumą su Lietuvos vyskupais ir tikinčiaisiais, prašė visus vyskupus ta proga paskelbti maldos dieną už persekiojamą Lietuvos Bažnyčią. Kreipėsi į Sovietų vyriausybę, prašydami laikytis tarptautinių susitarimų žmogaus teisių atžvilgiu, išpildyti Lietuvos vyskupų prašymą grąžinti Vilniaus katedrą, Šv. Kazimiero bažnyčią ir Klaipėdos bažnyčią. Prašė duoti leidimą išleisti Šv. Rašto lietuvišką vertimą. Suvažiavime dalyvavo 290 vyskupų.

■    Lietuvoje pradedama daugiau terorizuoti kunigus. Įsibrovę teroristai pas Kuršėnų kleboną, dekaną kun. Stanislovą Ilinčių, grasindami ginklu pareikalavo duoti 20.000 rublių. Išgąsdinti atsitiktinių lankytojų, teroristai pabėgo. Pušaloto klebonas kun. Albinas Pipiras buvo subadytas peiliais ir net turėjo būti ligoninėje gaivinamas nuo mirties. Mešku-čiuose teroristai užpuolė kleboną kun. jubiliatą Joną Aleksiūną, iš parapijos kasos išnešė 8.000 rublių

■ Kauno arkivyskupo Liudo Povilonio vyskupu pagalbininku popiežius paskyrė Kauno kunigų seminarijos profesorių Vladą Michelevičių. Jis yra gimęs 1924 m. birželio 8 d., kunigu įšventintas Kaišiadorių vyskupijai 1949 m. spalio 31 d. Studijavo Kaune ir Romoje, yra daug kartų lydėjęs arkiv. L. Povilonį į Romą.

■ JAV Aukščiaiusias teismas lapkričio 17 d. nesutiko St. Charles, IL, miestui leisti įtaisyti apšviestą kryžių ugniagesių name ant eglutės.

■ JAV vyskupų suvažiavime buvo priimtas ganytojiškas laiškas “Ekonominis teisingumas visiems” Buvo svarstoma padėtis Seattle vyskupo, kuriam popiežius susiaurino administracines teises. Vyskupai šiame reikale palaikė Vatikaną. Taip pat buvo priimtas laiškas apie pasaulio misijas. Vyskupų posėdžiai vyko Vašingtone.

■ Krokuvoje lapkričio 12 d. įvyko mokslo seminaras Lietuvos krikšto 600 m. jubiliejui paminėti. Buvo svarstoma tema: “Lietuvos krikštas ir jo politinės pasekmės”. Seminarą surengė Krokuvos universiteto teologijos akademijos istorijos fakultetas. Vieną paskaitą skaitė iš Romos atvykęs prof. kun. Paulius Rabikauskas. Skaitė vokiečių kalba.

J. Pr.