TRUMPI SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

     “Laiškų lietuviams” žurnalu esame patenkinti, Jame yra tiek daug sielai peno. Labai patinka kun, J. Vaišnio vedamas “Kalbos” skyrius, “Trumpai iš visur”, “Tėvynėje”, “Jaunimas”, “Šeima”, nuotraukos. Perskaitome visą žurnalą. Viskas įdomu.

Aleksas Sadauskas

     “Laiškai lietuviams” yra laukiamas svečias. Visada perskaitau nuo pirmo puslapio iki paskutinio. Atrodo, kad būtų gerai, jeigu tų puslapių būtų dar daugiau. Visi skyriai įdomūs, bet labiausiai seku “Kalbos” skyrių.

Vacys Urbonas

     Mielai skaitau “Laiškus lietuviams”. Man viskas įdomu, bet, kai gaunu naują numerį, pirmiausia skubu skaityti, kas dedasi mūsų tėvynėje, paskui perskaitau “Įvairybes”, o po to — visa kita. Ačiū už viską.

I. Žemaitienė

     Linkiu Jums daug sėkmės visuose darbuose. Laikraštis visada yra laukiamas ir skaitomas su meile ir pagarba Jums už tiek daug įdėto darbo!

E. Tribinevičius

     Jūsų žurnalas tikrai yra įdomus ir vertingas. Niekad nenorėčiau jo atsisakyti. Dėl ligos uždelsiau atsiųsti prenumeratos mokestį. Atsiprašau. Ateityje stengsiuosi laiku atsilyginti.

M. Šiaučiūnienė

     “Laiškai lietuviams” visada yra mielas svečias, atnešantis daug paguodos dvasiaai ir paįvairinantis vienatvę.

J. Lapšienė

     “Laiškus lietuviams” skaitau nuo pat pradžios — vos tik įkėliau koją į Ameriką. Visą perskaitau, visuomet jo laukiu ir visuomet skaitysiu.

J. Janušonienė

KOKIŲ TEMŲ PAGEIDAUJAME

  Didesnę dviejų dienų dalį praleidau besvarstydama, kodėl Jūsų žurnalas mus lanko jau daug metų, o jį skaitome labai mažai. Dar kartą atnaujinsiu prenumeratą ir šįkart skaitysiu po truputį kasdien, o ne visą iš karto. Gal dabar pasiseks, apmąsčius priežastis.

Mudu su vyru ir vaikais domintų šios temos:

1.    Bet kas iš Senojo Testamento, nes lietuvių kalba beveik nieko neturime.

2.    Daugiau apie Mariją ir jos vietą kovoje su komunizmu ir už taiką.

3.    Mintys iš V. Čižiūno, S. Barzduko, S. Ylos bei kitų lietuvių auklėtojų knygų apie krikščioniškąjį auklėjimą — savęs, šeimos, vaikų.

4.    Šventųjų gyvenimai ir įdomių lietuvių biografijos, istorijos.

5.    Specializuotų sričių žodynėliai, pvz., jūros gyvių ir pan.

6.    Komentarai apie “Kronikos” įvykius.

7.    Lietuvių (tradicinių, krikščioniškų) šeimų atsiliepimai į kasdieninius šeimos įvykius; patarimai, pagrįsti Šv. Raštu bei jų gyvenimo patyrimu. Vienu žodžiu, asmeniški patarimai iš patyrusių, išsilaikiusių, laimingų šeimų.

8.    Praplėstos žinios iš katalikiškojo gyvenimo.

9.    Būtinas filmų recenzijų skyrius — kad laiku ir su katalikiška nuotaika mums patartų, ką vaikams bei jaunuoliams, o ir mums patiems vertėtų pamatyti, o dar labiau — ko ne.

10.    Straipsniai iš “Reader’s Digest” ar pan. apie auklėjimą, metodus, pasisekimus, kuriuos galima pritaikyti lietuvių kultūros mokymui šeimose.

11.    Straipsniai apie kitų tautų kultūras.

Rūta Udrienė

Redakcijos žodis. Prašome mūsų bendradarbius atkreipti į tai dėmesį ir pasistengti šias temas panagrinėti, už ką būsime labai dėkingi.