HENRIKAS NAGYS

KRISTAUS ŽODŽIO SULAUKUS

Broliai ir seserys, tarkit kartu ir sakykit:
Tėve mūsų, kursai esi danguje. . .
Seserys, broliai, imsit mane ir skaitysit:
Tėve mūsų, tebūna Tavo valia. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Težaliuoja žolelė žalia
ir miškai Lietuvos šalelėje.
Teesie, Dieve, Tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kunigaikščiai ir karaliai taria:
Teateina, Kristau, Tavo karalystė;
atitolinki nuo mūsų Dievo rykštę:
vergo dalią, badą, marą, karą. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tau nusilenkiam, Taikos Karaliau,
Vilniuje prieš amžinąjį Tavo sostą

Krikšto vandenio ir Kristaus žodžio trokšta
mūsų Lietuva nuo marių iki marių.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Težaliuoja žolelė žalia
ir miškai Lietuvos šalelėje.
Teesie, Dieve, Tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje. . .

KRIKŠTO GIESMĖ

Stato broliai vienuoliai giedodami
kryžius, koplyčias ir katedras,
ir per Lietuvą eina kartodami
Viešpaties žodį nepaprastą.

Jie palaimina žygin išjojančius,
rauda namo nesugrįžusių
su pilkom ir skarotom jų motinom
po beržo baltojo kryžiumi.

Ne ugnim, ne kardu kalavijininkų,
bet Lietuvėlę mylėdami,
Kristaus amžiną duoną dalino mums,
prisikėlimą žadėdami.

Karalaitį jie šventą Kazimierą
apvainikuodami Vilniuje,
visą Lietuvą Kristui atidavė,
kad laimintų ir apgintų ją.

RAUDOTINĖ

Tavo vaikai dar negrįžo
iš visų pasaulio kraštų.
Motina, mūsų, po kryžium,
apraudokim dabar kartu
taigų ir tundrų pelkynuose
ir kalėjimų pragaruose,
Sibiro kapinynuose,
dykynėse negyvose,
paliktus ir nukankintus
už gimtąjį Kristaus žodį,
širdy išnešiotąjį.
Apraudokim dabar kartu
palaidotus be karstų
po lekiančiu smėliu ir sniegu
ir vergupių ledo pluta,
miegančius amžinu miegu
ne po savo velėna šventa.
Viešpatie, tegul jiems šviečia
tėvynės žvaigždynai,
leisk jiems sugrįžti į Tavo
amžinuosius namus.

Apraudokim dabar visus
Lietuvos vaikus.

(Iš kantatos “Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva”, parašytos krikščionybės sukakčiai paminėti)