Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

500 dol. aukojo Gražina Gudaitytė-Liautaud.

30 dol. aukojo Gediminas ir Elena Rugieniai.

20 dol. aukojo L. Normantas.

15 dol. aukojo L. Bildušas.

Po 10 dol. aukojo: L. Griniūtė, M. Vinkšnaitienė, prel. J. Kučingis, M. Abrozaitienė, O. Jusienė, J. Naikelis.

8 dol. aukojo L. Bajorūnas.

Po 5 dol. aukojo: K. Eigėlienė, M. Jasiulevičius, V. Krasauskas, J. Gasperas, O. Alkas, S. Vaškys, F. Gresiūtė, V. Kazlauskas, B. Petrošius, E. Vilutienė, J. Pupininkas, J. Jurkūnas, M. Kuras, J. Povilaitienė, E. Vainienė, S. Budrys, V. Sinkevičius.

Po 4 dol. aukojo: M. Kudirkienė, P. Urbutis.

3 dol. aukojo S. Galisienė.

Po 2 dol. aukojo: J. Nevulis, O. Nagelė, E. Nemickienė, R. Petronienė, B. Kuslikis, R. Balsys, S. Kananavičius.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Ateinančių metų konkurso temos bus pusiau laisvos. Suaugusieji rašys kokia nors pačių pasirinkta tema, kad straipsnis tiktų į “Šeimos” skyrių. Jaunimas rašys savo pasirinkta tema, kad straipsnis tiktų į “Jaunimo” skyrių. Plačiaiu apie konkursą parašysime vėliau. Straipsniai turės pasiekti redakciją iki 1988 m. kovo mėn. 1 dienos.

     Premijoms jau turime pakankamai mecenatų. Savo aukas konkurso premijoms yra jau įteikę šie asmenys: dr. Albina Prunskienė — 400 dol., Gražina Gudaitytė-Liautaud — 250 dol., Jūrų skaučių “Nerijos” tunto “Nendrių” įgula — 200 dol., Skautų filisterių Čikagos skyrius — 100 dol. Pasižadėję aukoti šie asmenys: Vanda Prunskienė — 200 dol., Ona Si-liūnienė — 200 dol., Stefanija Rudokienė — 100 dol., Regina Andrijauskienė — 100 dol., Jadvyga ir Bronius Jankauskai — 100 dol.

     Tad konkurso premijoms turėsime 1650 dol. Visiems mecenatams nuoširdi padėka.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312—737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata —10 dol., atskiras numeris — 1 dol.