ATSIŲSTA PAMINĖTI

Vytautas Kavolis. SĄMONINGUMO TRAJEKTORIJOS. Lietuvių kultūros modernėjimo aspektai. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1986 m. Čikagoje. Aplankas Vytauto O. Virkau. Tiražas 800 egzempliorių. Kieti viršeliai, 239 psl., kaina 10 dol. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Leidyklos adresas: 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629.

Antanas Vaičiulaitis. VIDURNAKTIS PRIE ŠEIMENOS. Novelės ir apsakymai. Išleido Ateities literatūros fondas 1986 m. Čikagoje. Viršelis ir aplankas Jono Kuprio. 131 psl., kaina 7 dol. Spaudė “Draugo” spaustuvė. Leidyklos adresas: 10 000 S. Bell Ave., Chicago, IL 60643.

Aurelija Balašaitienė. SKEVELDROS. Romanas. Išleido “Viltis” 1987 m. Klyvlende. Knygos mecenatas Marcelinas Žitkus. Kieti viršeliai, 425 psl., kaina 10 dol. Leidyklos adresas: 6116 St. Clair Ave., Cleveland, OH 44103.

JAUNYSTĖS GARSAI. Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos moksleivių metraštis, 1986 -1987 m. Paruošė Marytė Sandanavičiūtė-Newsom. Talkininkavo 10-to skyriaus mokiniai: Teresytė Giedraitytė, Paulius Mošinskis, Lidija Tumpauskaitė, Vilija 2emaitaitytė. Didelis formatas, daug iliustracijų.

DVIDEŠIMT DEVINTASIS KONKURSAS

     “Laiškai lietuviams” skelbia dvidešimt devintąjį straipsnio konkursą suaugusiems ir jaunimui. Temos laisvos, tik suaugusiųjų rašinys turi tikti “Šeimos” skyriui, o jaunimo — “Jaunimo” skyriui. Taigi reikia rašyti apie šeimų ir jaunimo problemas.

     Suaugusiųjų straipsnis turi būti bent trijų “Laiškų lietuviams” puslapių (apie 1800 žodžių), o jaunimo — bent vieno “L.L.” puslapio (apie 600 žodžių). Pageidaujama, kad straipsniai būtų parašyti mašinėle. Konkurso dalyviai pasirenka temą, pasirašo slapyvardžiu, į atskirą vokelį įdeda savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną ir viską sudėję į didesnį voką, atsiunčia redakcijai iki 1988 metų kovo mėn. 1 dienos. Vėliau atsiųsti straipsniai nebus premijuojami.

     Premijų skaičių ir didumą nuspręs konkurso vertinimo komisija, kuri bus paskelbta vėliau. Premijoms turime daugiau kaip pusantro tūkstančio dolerių. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje 1988 m. balandžio mėn. 17 dieną Čikagos Jaunimo centre.

     Norėdami palengvinti pasirinkti temas, duosime keletą sugestijų. Suaugusieji galėtų rašyti, pavyzdžiui, apie tokius klausimus: Tėvai ir vaikai. Šeimos vargai ir džiaugsmai. Alkoholis ir šeima. Šeimos draugai. Šeimų griovėjai. Kaip sucementuoti šeimą, kad nesugriūtų. Meilė ir pavydas šeimoje. Mišrių šeimų problemos. Atlaidumas šeimoje: klysti — žmoniška, atleisti — dieviška. Tėvų problemos, vaikams kuriant mišrias šeimas. Senatvės problemos (ir tėvams, ir vaikams); ar senus tėvus laikyti namie, ar atiduoti į prieglaudą. Ar tarp dabartinių tėvų ir vaikų nėra susiaurėjęs kartų atotrūkis (generation gap).

     Jaunimui: Kas turėjo daugiausia įtakos tavo gyvenime. Ar svarbu žinoti savo šeimos kilmę, šaknis. Ar jaunimo moralei turi daug įtakos filmai, televizija, spauda. AIDS epidemijos įtaka jaunimo moralei. Ko reikia, kad lietuvybė ilgiau išsilaikytų; kaip jaunimas gali padėti. Draugo reikšmė mano gyvenime. Paguoda, atlikus pareigą. Į ką kreipti dėmesį, renkantis gyvenimo draugą,-ę, pašaukimą, studijų sritį. Kaip naudingiausiai praleisti laisvalaikį. Sportas ir mokslas. Santykiai su tėvais. Ar religija yra našta, ar paguoda. Ar jaunimui naudinga aplankyti Lietuvą. Ar įmanoma lietuviška veikla be lietuvių kalbos.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

     Daugeliui pageidaujant, ateinančiais metais manome organizuoti poros savaičių ekskursiją į Pietų Ameriką, maždaug nuo balandžio 23 iki gegužės 7 dienos. Daugiau informacijų duosime vėliau.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312-737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.