Sausio mėnesį vyksta Amerikoje "Dešimtukų vajus" kovai su vaikų paralyžiaus liga, kuri kasmet pareikalauja tūkstančius aukų. Nors jau yra išrasti skiepijimo vaistai prieš šią baisią ligą, tačiau galutiniam jos nugalėjimui dar reikia nemažo kapitalo. Šios ligos gydymas yra labai brangus. Dar yra tūkstančiai ligonių, kuriems yra reikalingi dirbtiniai "metaliniai plaučiai" ir kitos brangios gydymo priemonės. Jeigu šiais metais "Dešimtukų vajus" gerai pasiseks, jeigu visuomenė bus dosni, tai tikimasi vaikų paralyžiaus ligai suduoti mirtiną smūgį.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS

     Iki šiol “Laiškų Lietuviams” prenumeratos kaina buvo žemiausia iš visų tokio didumo žurnalų. Dabar, pabrangus spaudos darbui, jau nebegalime toliau tęsti šios išimties ir esame priversti nuo ateinančių metų pakelti prenumeratą iki 3 dolerių.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

     H. Sienkievičius. KRYŽIUOČIAI, II tomas, istorinis romanas iš Vytauto Didžiojo ir Jogailos laikų. Vertė K. Jankūnas. Viršelis V. K. Jonyno. Išleido "Karys", 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y. 360 psl., prieš titulinį puslapį yra paveikslas, kaina $3.50.

     Lietuvių Studentų Sąjungos Užsienio Reikalų Skyriaus leidžiamo "Lituanus" žurnalo redakcija ir administracija persikėlė į Brooklyną. Dabartinis adresas: Lituanus, 916 Willoughby Ave., Brooklyn 21, N. Y.

     Ta pačia proga yra pranešama, kad žurnalo finansinė padėtis labai sunki, todėl už kiekvieną auką leidėjai būtų labai dėkingi.

Immaculata Press

“LAIŠKAI LIETUVIAMS” 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois